Το ακόλουθο άρθρο πληροφορεί για την διαδικασία της υποβολής αίτησης και χορήγησης επιδοτήσεων σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο 3299/2004 για επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως αιολική, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, καθώς και για σχέδια παράλληλης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Οι χορηγούμενες πληροφορίες για το είδος και το ύψος των επιδοτήσεων, για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης αποτελούν μία συνοπτική παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για συγκεκριμένα σχέδια απευθυνθείτε στο γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη.

 • Ύψος και είδος της επιδότησης για επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα
 • Ύψος και ορισμός της ιδίας συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης
 • Επιδοτούμενες και μη δαπάνες σύμφωνα με τον νόμο 3299/2004
 • Κριτήρια για την κρίση και κατάταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Προθεσμίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων
 • Καταβολή των επιδοτήσεων για εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
 • Υποχρεώσεις των επιδοτούμενων φορέων – επιχειρήσεων
 • Υποχρεωτικά έγγραφα για την κατάθεση επενδυτικών σχεδίων

Ποσοστά επιδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

1. Επενδυτικά σχέδια για παραγωγή ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια

Ζώνη

Περιοχές

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

A

Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β`.

40%

30%

20%

B

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

40%

40%

30%

Γ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Περιφέρεια Ηπείρου,  Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

40%

40%

40%

2. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας (εκτός από ηλιακή και αιολική)

Ζώνη

Περιοχές

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

A

Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β`.

40%

30%

20%

B

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

50%

40%

30%

C

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Περιφέρεια Ηπείρου,  Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

60%

50%

40%

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τις επιδοτήσεις από το κράτος για την κάλυψη μέρους των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, ή για κάλυψη δαπανών από συμβάσεις leasing, ή για την κάλυψη δαπανών για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την επένδυση (κάλυψη από το κράτος, για δύο έτη, ενός μέρους της μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν εντός των πρώτων τριών ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου).
Σχετικά με την φοροαπαλλαγή (απαλλαγή από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για μη διανεμηθέντα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης για τα πρώτα 10 έτη από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με την δημιουργία ενός αφορολόγητου αποθεματικού στο ίδιο ύψος) ισχύει ένα ποσοστό ύψους 60% για την γεωγραφική ζώνη Α και 100% για τις υπόλοιπες περιοχές.

Ελάχιστο συνολικό κεφάλαιο για επενδυτικά σχέδια για την υπαγωγή στο νόμο 3299/2004

Στις προϋποθέσεις του νόμου 3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία ξεπερνούν τα παρακάτω όρια:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις – 500.000
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις – 250.000
 • Για μικρές επιχειρήσεις – 150.000
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις – 100.000

Το μέγεθος των επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση τα εξής:

Πολύ μικρή επιχείρησηΑπασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό + και ο ετήσιος τζίρος της ή οι ετήσιοι λογαριασμοί της είναι κάτω από 2.000.000 ευρώ + πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
Μικρή επιχείρησηΑπασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό + και ο ετήσιος τζίρος της ή οι ετήσιοι λογαριασμοί της είναι κάτω από 10.000.000 ευρώ + πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
Μεσαία επιχείρησηΑπασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό + και ο ετήσιος τζίρος της είναι κάτω από 50.000.000 ευρώ  ή οι ετήσιοι λογαριασμοί της είναι κάτω από 43.000.000ευρώ + πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας
Μεγάλη επιχείρησηΑπασχολεί είτε πάνω από 250 άτομα προσωπικό ή ο ετήσιος τζίρος της είναι πάνω από 50.000.000 ευρώ ή οι ετήσιοι λογαριασμοί της είναι πάνω από 43.000.000 ευρώ
Κριτήριο της ανεξαρτησίας: Στην επιχείρηση δεν συμμετέχει καμία άλλη μικρή ή μεσαία επιχείρησης με ποσοστό που ξεπερνά το 25% του κεφαλαίου της.

Είδη επιχορηγήσεων – ποσά επιδοτήσεων

Επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στον νόμο, μπορούν να επιδοτηθούν με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

α) χρηματικό ποσό (επιδότηση) (οικονομική ενίσχυση από το κράτος για την εν μέρει κάλυψη των εξόδων της επένδυσης) είτε επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (μερική κάλυψη από το κράτος των καταβληθεισών δόσεων για σύμβαση leasing, η οποία γίνεται για την απόκτηση νέου εξοπλισμού

β) φοροαπαλλαγή (απαλλαγή από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για μη διανεμηθέντα κέρδη από το ποσό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης των πρώτων δέκα ετών από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με την δημιουργία ενός αφορολόγητου αποθεματικού στο ίδιο ύψος)

γ) επιδότηση των δαπανών για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την επένδυση (μερική κάλυψη για δύο χρόνια, από το κράτος, των εξόδων μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν εντός των πρώτων τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης

Σχετικά με τους παραπάνω τρόπους ενίσχυσης παρατηρούμε τα ακόλουθα:

α) Η περίπτωση της χρηματικής ενίσχυσης και της επιδότησης του leasing έχει σημασία κυρίως όταν ο φοράς της επένδυσης δεν διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για να την υλοποίηση της επένδυσης.

β) Η περίπτωση της φοροαπαλλαγής έχει κυρίως οφέλη όταν ο φορέας της επένδυσης α) διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίησή της, και β) αναμένει μεγάλα κέρδη απ? αυτήν.

γ) Η περίπτωση της επιχορήγησης των θέσεων εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ο φορέας της επένδυσης α) διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίησή της, και β) η επιχείρηση προβλέπεται ότι στηρίζεται στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ιδία συμμετοχή

Η ιδία συμμετοχή στις επενδύσεις, που υπάγονται στην χρηματική ενίσχυση ή στην επιδότηση του leasing, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 25% των δαπανών που διενεργήθηκαν. Δεν είναι δυνατόννα μειωθεί η ιδία συμμετοχή στην επένδυση, μετά από την λύση της απόφασης επιδότησης.
Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε επενδύσεις, που υπάγονται στην χρηματική ενίσχυση ή στην επιδότηση του leasing, αποτελεί κεφάλαιο της εταιρίας. Για νέες εταιρίες λοιπόν αποτελεί η εισφορά των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας ως ιδία συμμετοχή του επενδυτή.

Για ήδη υπάρχουσες εταιρίες η ιδία συμμετοχή του επενδυτή νοείται ως:

α) Το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο καταβάλλεται ? εισφέρεται στην εταιρία από τους εταίρους. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υπαρχουσών εταιριών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον ν. 3299/2004, μετά την κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στην επιδότηση. Η αύξηση του κεφαλαίου της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. μπορεί να γίνει και πριν την κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στον νόμο, εφόσον τούτη διενεργήθηκε εντός των προηγουμένων 12 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, με σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, με σκοπό την χρήση του νέου κεφαλαίου ως ιδία συμμετοχή στην συγκεκριμένη επένδυση, και εφόσον κατά το χρονικό σημείο της αίτησης για υπαγωγής το κεφάλαιο αυτό είναι αποδεδειγμένα διαθέσιμο σε μετρητά και δεν χρησιμοποιήθηκε.

β) Ενδεχομένως τα αφορολόγητα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία, εκτός των τακτικών, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού (μετοχικού) κεφαλαίου, και με την προϋπόθεση, ότι τα αποθεματικά αυτά δεν μπορούν να διανεμηθούν προ της παρόδου 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της λειτουργίας.
Τα αποθεματικά αυτά φαίνονται στα βιβλία της εταιρίας σε ξεχωριστό λογαριασμό. Σε περίπτωση της διανομής τους πριν την πάροδο πέντε ετών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (μπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής στην επένδυσης και να πρέπει να επιστραφεί το ποσό της επιδότησης, ή αυτό να παρακρατηθεί ή να πρέπει να επιστραφεί μερικώς).
Τα φορολογητέα (έκτακτα) αποθεματικά μίας επιχείρησης αποτελούν ιδία συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο της κρίσης της επένδυσης ελεγχθεί και βεβαιωθεί η επαρκής ρευστότητα της επιχείρησης με βάση τα ποσά της ιδίας συμμετοχής.

Προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί για τα επενδυτικά δάνεια

Όταν για το προτεινόμενο για υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρήση ενός δανείου, πρέπει αυτό

i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

ii) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

iii) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.
Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

Γενικές πληροφορίες για τις επιδοτούμενες και μη επιδοτούμενες από τον νόμο 3299/2004 δαπάνες

Μη καλυπτόμενες δαπάνες:

α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.

β) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, πλην των οριζομένων στην υποπερίπτωση “χχίν” της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004

δ) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης.
Κατ` εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν:

i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.), την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων. Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκμισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.

ii) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων. Δαπάνες που καλύπτονται σε επενδυτικά σχέδια Τα επενδυτικά σχέδια με βάση το νόμο 3299/2004 ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

ii) την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι:

 • η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
 • αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
 • αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.”

iii) Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
iv) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
v) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

vi) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

vii) Τις δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.).

viii) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

ix) Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

x) Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

xi) Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου μεταφοράς του θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, προκειμένου μόνο για τις επενδύσεις παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.

xii) Τις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής.

xiii) Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης και περιχάραξης, προκειμένου για μεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών.

xiv) Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων στα νησιά.

xv) Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

xvi) Τις δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

xvii) Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

xviii) Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.

xix) Τις δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.

xx) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.

xxi) Τις δαπάνες μελετών και τις αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τους περιορισμούς της Ε.Ε.. Ειδικότερα, την εκπόνηση κάθε μορφής μελετών σχετιζόμενων με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι μελέτες όπως οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και συγκριτικών μελετών επιδόσεων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υπόκεινται στους περιορισμούς της παρακάτω περίπτωσης γ΄.

xxii) Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού και περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.

xxiii) Δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών πρόσβασης, καθώς και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του με υφιστάμενα δίκτυα.

Xxiv) αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις

Κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των επιδοτήσεων του νόμου 3299/2004 (στοιχεία αξιολόγησης των επιδοτήσεων)

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα:

i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια. Εξετάζονται, επίσης, ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της. Στην περίπτωση νεοϊδρυόμενου φορέα εξετάζονται ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων του.

ii) Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριμένα την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.

β) Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και βιωσιμότητας της επένδυσης:

i) Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.

ii) Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.

iii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση.

γ) Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόμου:

i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.

ii) Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νομού εγκατάστασης.

iii) Η συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται:

 • Η συμβολή στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανακύκλυση του ύδατος.
 • Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας.
 • Η αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα ή επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας.

iv) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισμός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών.

v) Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

vi) Η συμβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναμόρφωση του ενισχυομένου κόστους επένδυσης

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί.
Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Προθεσμία ολοκλήρωσης ? δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης

Προθεσμία ολοκλήρωσης Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης
Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ` ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
(α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και (β) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.
Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.
Αν, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση, και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεκμηριώνεται πως η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού

Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για πρόγραμμα απόκτησης της χρήσης καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης

α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:
Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης. Σε περίπτωση χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i).

β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.
Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ` αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της καταβολής.
Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας. Κατ` εξαίρεση, για τις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται πραγματοποίηση πωλήσεων προϊόντων.

Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά απο πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.
Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.
Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

Απαγόρευση εκχώρησης – εξαιρέσεις

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

Απαλλαγές

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.
Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

Υποχρεώσεις ενισχυομένων επιχειρήσεων ? συνέπειες μη τήρησης ? κυρώσεις

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

δ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.

ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.

Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται απαγορεύεται επίσης για μία πενταετία από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή. Αλλιώς η αρμόδια υπηρεσία δικαιούται να ανακαλέσει την απόφαση της επιδότησης και να πρέπει να επιστραφεί το ποσό της επιδότησης.
Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.
Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας Εάν διαπιστωθεί (εντός 10 ετών από την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής και έναρξης λειτουργίας από τα αρμόδια όργανα) ότι έχουν κατατεθεί ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την υπαγωγή στην επένδυση χωρίς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, α) ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, ή καταπίπτει η τραπεζική εγγύηση, εάν έχει καταβληθεί κάποιο μέρος της τραπεζικής εγγύησης, β) αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται η καταβληθείσα επιχορήγηση.

Απαραίτητα γενικώς έγγραφα για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον νόμο 3299/2004

1) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2) Eιδικό ερωτηματολόγιο, που διανέμεται από την αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που υποβάλει την επενδυτική πρόταση.

3) Αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη

4) Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία και δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τη βαθμολογία του Ε/Σ, σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004.

5) Έγκριση της τράπεζας, σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, ότι προτίθεται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του δανείου πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησής του και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

 

6) Σύμβαση leasing, εφόσον επιδοτείται το επενδυτικό σχέδιο εν μέρει ή εξ ολοκλήρου με αυτόν τον τρόπο επιδότησης

7) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης ίδιας συμμετοχής. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:
Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων, μετοχών, κλπ προκειμένου για φυσικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους. Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους.

8) Αντίγραφα θεωρημένων καταστάσεων προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας για τα 2 τελευταία έτη και μισθοδοτικές καταστάσεις / αποδείξεις αγοράς ενσήμων του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, καθώς και πίνακα με τον αριθμό του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού κατά βάρδια και κατά μονάδα και με τον αριθμό των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση.

9) Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που υποβάλει το επενδυτικό σχέδιο, η οποία βεβαιώνει:

i) Αν η επιχείρηση έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Σε περίπτωση που έχει επιδοτηθεί, προσκομίζονται αντίγραφα των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης της επιχορηγούμενης επένδυσης.

ii) Ότι η επιχείρηση αυτή της οποίας Ε/Σ έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή του 2601/1998 ή του Ν. 1892/90 δεν έχει, κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του, υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούμενο Ε/Σ.

iii) Ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών για ενέργειες που προβλέπονται στο Ε/Σ, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του Ε/Σ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

iv) Ότι η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά κτίρια που παραμένουν σε αδράνεια, δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης, δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση (όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων Ανακοίνωση 1999/C 288/2002) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

v) Ότι η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (Β.Ε.ΠΕ., ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ. κλπ) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων αφορά κτίρια που δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση (όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων Ανακοίνωση 1999/C 288/2002) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

vi) Τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής καθώς και της χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης.
Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης για την υποβολή και την πρόθεση υλοποίησης της επένδυσης που περιγράφεται στο Ε/Σ και για την παροχή εξουσιοδότησης προς ένα εκτελεστικό όργανο για την υπογραφή της αίτησης και την υποβολή της πρότασης.

10) Για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απαιτείται να τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός τους με βάση τα κριτήρια του Κανονισμού 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

11) Σχέδια συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κ.λπ.

12) Αναλυτικές προσφορές όλων των προτεινόμενων δαπανών από δύο τουλάχιστον προμηθευτές ή εργολάβους (σε περίπτωση που προβλέπονται κτιριακές δαπάνες) και προσπέκτους του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο απαιτείται μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές ξένων οίκων να έχουν μετάφραση. Ειδικά για τις κτιριακές δαπάνες ή και για ιδιοκατασκευές, απαιτείται ανάλυση του κόστους ανά δραστηριότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την επαρκέστερη τεκμηρίωση των δαπανών αυτών (π.χ. σχέδια τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ).

13) Καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις και δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης.

14) ’δεια λειτουργίας, σε ισχύ, των παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση ή κάποια άλλη κατά περίπτωση άδεια ή νόμιμη απαλλαγή εξ` αυτής για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

15) Δημοσιευμένους ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των τελευταίων πέντε ετών και ισοζύγιο της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου της υποβολής έτους.

16) Δήλωση ότι η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ή λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, τεχνόπολη και τεχνολογικά πάρκα) με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της στον αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εκτός Β.Ε.ΠΕ. είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της επιλογής του τόπου εγκατάστασης

17) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του επενδυτή ή της αρμόδιας υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο για τη διευκρίνιση των ισχυρισμών του αιτούντος.

Απαραίτητα ειδικά έγγραφα για συγκεκριμένες κατηγορίες

α) Φωτοβολταϊκά

 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων (εφόσον αναγκαία)
 • ’δεια παραγωγής ή εξαίρεσης σύμφωνα με τον νόμο 3468/2006
 • Προσφορά για σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο δίκτυο ή στο σύστημα
 • Πιστοποίηση ISO
 • ’δεια εγκατάστασης (εφόσον αναγκαία)

β) Εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών

 • ’δεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια)
 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων

γ) Εγκαταστάσεις παράλληλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων
 • ’δεια παραγωγής
 • ’δεια εγκατάστασης ή επέκτασης

δ) Γεωρθερμία

 • Μίσθωση του δικαιώματος χρήσης του γεωθερμικού γεωτεμαχίου (N.3175/2003).
 • ’δειες παραγωγής ή εξαίρεσης σύμφωνα με τον N.3468/2006.
 • ’δεια εγκατάστασης ή επέκτασης

ε) Μονάδες – σταθμοί θέρμανσης – ψύξης (εξ αποστάσεως)

 •  ’δεια λειτουργίας θερμικής ενέργειας

στ) εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοκαύσιμα

 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων
 • ’δειες παραγωγής ή εξαίρεσης σύμφωνα με τον N.3468/2006.
 • ’δεια εγκατάστασης ή επέκτασης εκτός

ζ) Υβριδικές εγκαταστάσεις

 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων (εφόσον αναγκαίο)
 • ’δεια παραγωγής
 • ’δεια εγκατάστασης ή επέκτασης

η) Αιολικά

 • ’δεια περιβαλλοντικών όρων
 • ’δειες παραγωγής ή άδειες εξαίρεσης σύμφωνα με τον N.3468/2006.
 • Προσφορά για σύνδεση στο δίκτυο ή στο σύστημα
 • ’δεια εγκατάστασης, πλην εξαιρέσεων

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr