Η ΙΚΕ αποτελεί νέα, σχετικά, νομική μορφή που εισήχθη με το ν. 4072/2012 στην ελληνική νομοθεσία. Πρόκειται για μια εταιρία που προσφέρει περιορισμένη στους εταίρους της, ενώ μπορεί να ιδρυθεί με εταιρικό κεφάλαιο ίσο με ένα ευρώ (1€). Το  χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία αυτή με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές. Οι κεφαλαιακές εισφορές είναι οι “κλασικές” παροχές σε χρήμα ή σε είδος, η οποίες αποτιμώνται άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας, και είναι γνωστές και από τις εταιρικές μορφές της ΑΕ και της ΕΠΕ. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές αποτελούν παροχές μη άμεσα αποτιμητές, όπως π.χ. απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης, εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι εισφορές αυτές συναντώνται κυρίως στις προσωπικές εταιρίες, ωστόσο, ακόμη και αν το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. αποτελείται μόνο από τέτοιες, δεν μπορεί να αποβάλει τον κυρίως κεφαλαιουχικό της χαρακτήρα.

Ένα νέο στοιχείο της Ι.Κ.Ε. είναι οι εγγυητικές εισφορές. Αυτές είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου», δηλαδή μέχρι του ποσού ανάληψης της ευθύνης του. Έτσι, προκύπτει η δυνατότητα για ίδρυση εταιρίας χωρίς εξαρχής καταβεβλημένα κεφάλαια, αλλά με εκτίμηση μελλοντικών κερδών.

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ:

  • Δεν απαιτείται κεφάλαιο κατά την ίδρυση.
  • Εναλλακτικές δυνατότητες σχηματισμού του κεφαλαίου και με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
  • Ιδρύεται και με ιδιωτικό συμφωνητικό.
  • Η ίδρυση γίνεται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης του ΓΕΜΗ.