Δίκαιο Ακινήτων

H αγορά ακινήτων στην Ελλάδα απολαμβάνει αυτή τη στιγμή μεγάλη ζήτηση ειδικά από αλλοδαπούς επενδυτές, λόγω της μείωσης των τιμών που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια.

Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδίως σ’ ό,τι αφορά την φορολογία των ακινήτων. Πληθώρα νομοθετικών διατάξεων έχει εισαχθεί και παλαιότεροι νόμοι έχουν τροποποιηθεί ενώ έχει υπάρξει και ανάπτυξη νέων θεσμών όπως π.χ. το κτηματολόγιο, η υποχρέωση για τακτοποίηση αυθαιρέτων, τα capital controls από το 2015. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μία ιδιαίτερη και νέα κατάσταση, που εν πολλοίς είναι για τον ενδιαφερόμενο αγοραστή προβληματική. Ωστόσο, έχουν προκύψει ιδίως αυτή τη στιγμή σημαντικές κερδοφόρες ευκαιρίες για την αγορά και την επένδυση σε υψηλής αξίας ακίνητα στην Ελλάδα, τα οποία αποτελούν σημαντική ευκαιρία για πολλούς επενδυτές.

Σ’ αυτό το παρασκήνιο η επιλογή και συνεργασία με έμπειρους συμβούλους (δικηγόρους, λογιστές, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ) αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ώστε να εξασφαλισθεί με νομικά ξεκάθαρο και σίγουρο τρόπο η αγοροπωλησία στον μέγιστο βαθμό. Αυτό αφορά τόσο την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου, όσο και τον νομικό έλεγχο, την σωστή κατάρτιση των συμβάσεων, την λήψη των απαραιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, την χρηματοδότηση, την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων κλπ.

Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες αυτές καθώς και την ενδεχόμενο νομική ανασφάλεια που αισθάνεται ο επενδυτής, τόσο όταν είναι Έλληνας όσο και όταν προέρχεται από το εξωτερικό, λόγω της έλλειψης επαρκούς γνώσης του ελληνικού δικαίου αλλά και των ιδιαιτεροτήτων καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, προσφέρει η ΚPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία μέσω του πανελλαδικού δικτύου της αποτελουμένου από ικανά στελέχη νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών.

Ακολούθως παρέχουμε μια συνοπτική παρουσίαση για τη διευκόλυνση και την επεξήγηση της διαδικασίας σε σημαντικά θέματα του δικαίου ακινήτων. Προληπτικά αναφέρουμε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ατομικές νομικές συμβουλές. Οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την αγοροπωλησία ενός ακινήτου θα πρέπει να ελέγχονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους υφιστάμενους σε κάθε περίπτωση παράγοντες.