Η εξαγορά μιας ήδη υφισταμένης επιχείρησης μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη σε σύγκριση με την δημιουργία μιας νέας. Η εξαγορά επιχείρησης συνοδεύεται ωστόσο από μια περίπλοκη διαδικασία και από μια ποικιλία ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν, ώστε να πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ των διαφόρων φάσεων της προετοιμασίας, της συναλλαγής και της ενσωμάτωσης της νέας επιχείρησης. Καταρχήν θα πρέπει να συνταχθεί ένα project plan για τα διάφορα βήματα σε στενή συνεννόηση μ’ έναν δικηγόρο.

Η διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης ακολουθεί συνήθως τα ακόλουθα στάδια:

  • Εφόσον δεν επιλέχθηκε ακόμη μια συγκεκριμένη επιχείρηση προς εξαγορά, θα πρέπει να ερευνηθεί η κατάλληλη επιχείρηση βάσει του ενδιαφέροντος του αγοραστή (screening)
  • Μόλις βρεθεί η προς εξαγορά επιχείρηση (target) ακολουθεί επαφή με τους υπευθύνους της, κατά την οποία συνίσταται η συνοδεία από κάποιο σύμβουλο επιχειρήσεων, δικηγόρο, λογιστή κ.ά.
  • Εφόσον η προς εξαγορά επιχείρηση δηλώσει το ενδιαφέρον της, καλό είναι για ευνόητους λόγους να υπογραφεί μια σύμβαση εμπιστευτικότητας σχετικά με την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών (διαπίστωση ύπαρξης αμοιβαίου ενδιαφέροντος κλπ)
  • Εφόσον διαπιστώσουν τα μέρη ότι υπάρχει βασικό ενδιαφέρον στην εξαγορά, συνήθως υπογράφεται στη συνέχεια ένα LOI (letter of intent – δήλωση πρόθεσης) και συμφωνείται η περαιτέρω στρατηγική, σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο σύμβουλο
  • Ακολούθως είναι απαραίτητη η αποτίμηση της εταιρίας μέσω διενέργειας ελέγχου της εταιρίας (due diligence). Αυτός χωρίζεται σε νομικό και οικονομικό (legal and financial) έλεγχο
  • Αναλόγως των αποτελεσμάτων του due diligence ακολουθεί το σχέδιο της τελικής διαμόρφωσης της σχεδιαζομένης εξαγοράς
  • Στη συνέχεια ( ή και παράλληλα) διεξάγονται διαπραγματεύσεις σχετικά με το τίμημα
  • Σε μεγαλύτερα deals, το κλείσιμο της συμφωνίας ακολουθεί τη γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ανταγωνισμού.
  • Αφού υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη παράδοση καθώς και συνέχιση του λειτουργικού σκέλους της επιχείρησης