Εφόσον το due diligence έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα και συμφωνηθεί το τίμημα, θα πρέπει να καταρτιστεί η σύμβαση από δικηγόρο. Συμβάσεις εξαγοράς επιχείρησης διέπονται στο ελληνικό δίκαιο από τον αστικό κώδικα και κυρίως το δίκαιο πώλησης και εγγυητικής ευθύνης του πωλητή.
Η σύμβαση εξαγοράς περιέχει τα βασικά συμβατικά στοιχεία (“essentialia negotii”) όπως στοιχεία των συμβαλλομένων, περιγραφή του αντικειμένου της αγοράς, εγγυήσεις κ.ά., που αποτελούν το βασικό περιεχόμενο κάθε σύμβασης αγοροπωλησίας. Επιπλέον περιλαμβάνονται κατά περίπτωση ρυθμίσεις για την μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις της επιχείρησης, τυχόν αποκλεισμός ευθύνης για συγκεκριμένες αξιώσεις, ποινικές ρήτρες, απαγόρευση ανταγωνισμού, ρυθμίσεις για την υπαναχώρηση σε περίπτωση μη τήρησης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων κ.ά.
Σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του πωλητή, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα μείωσης του τιμήματος καθώς και αξίωση διόρθωσης / αντικατάστασης. Εάν η συμβατική παροχή εκπληρωθεί εκπρόθεσμα ή δεν εκπληρωθεί, τότε υπάρχει αξίωση εκπλήρωσης και αποζημίωσης ή δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω μη εκπλήρωσης.
Η αγορά ή συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρίες γίνεται στο πλαίσιο του λεγομένου «share deal» με την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων / μετοχών στην αγοράστρια επιχείρηση. Για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ αναγκαία είναι η συμβολαιογραφική κατάρτιση, ενώ στην ΑΕ και στην ΙΚΕ αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό. Κατά την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών ΑΕ θα πρέπει να τηρηθούν επιπλέον κάποιες τυπικές προϋποθέσεις. Σε ΑΕ εισηγμένη στο χρηματιστήριο η αγορά πρέπει να γίνει μέσω της χρηματιστηριακής οδού.
Η αγορά περιουσιακών στοιχείων είναι γνωστή ως «asset deal» και αποτελεί επιλογή όταν στόχος είναι κυρίως η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και όχι η επιχείρηση αυτή καθ’ αυτή.