Το δίκαιο εταιριών στην Ελλάδα διαχωρίζει – όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ της προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρίας, ήτοι μεταξύ των βασικών μορφών ΟΕ / ΕΕ και ΑΕ / ΕΠΕ.
Συχνά η επιλογή της εταιρικής μορφής επηρεάζεται όχι τόσο από νομικά, όσο από φορολογικά κριτήρια. Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά την επιλογή της εταιρικής μορφής να εξετάζεται πάντοτε και η φορολογική πλευρά.
Στο πλαίσιο της ανανέωσης των νομικών συστημάτων, έχουν λάβει χώρα πολλές τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα, που οδήγησαν στην βελτίωση της επιλογής εταιρικής μορφής και της διαδικασίας ίδρυσης.

Για παράδειγμα έχουν καταργηθεί οι παλαιότερες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η ίδρυση εταιρίας είναι πλέον δυνατή σε λίγες ημέρες (one stop shop), ενώ επιπλέον προβλέφθηκα και μία νέα νομική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η οποία στην πράξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευέλικτη. Η ΙΚΕ συνδυάζει νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα σε μια ευέλικτη και πρακτική μορφή. Επιπλέον η διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ αντικαταστάθηκε από συνοπτική και γρήγορη διαδικασία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ. Ο ρόλος του ΓΕΜΗ αναβαθμίστηκε τα τελευταία χρόνια και ήλθε δυναμικά στο προσκήνιο.
Οι εξελίξεις αυτές κατάφεραν να προσδώσουν μια καλύτερα βάση στη διενέργεια επενδύσεων όχι μόνο από άποψη εταιρικού δικαίου, αλλά και από την άποψη του κόστους ίδρυσης της εταιρίας.
Το εταιρικό δίκαιο έχει γενικότερα υποστεί και αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες στόχο είχαν την εναρμόνιση των παλιών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.
Στην αρχή μιας επένδυσης θα πρέπει να εξετάζεται ο σκοπός της, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συγκεκριμένες ανάγκες του project και των εταίρων κατά την επιλογή της νομικής μορφής. Πέραν των φορολογικών ζητημάτων που προαναφέρθηκαν, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό γίνει όμοια για όλες τις εταιρικές μορφές, θα πρέπει επ’ αυτής της βάσεως να γίνεται η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής κατόπιν εξέτασης των ανωτέρω παραγόντων.