Όταν συνάπτεται σύμβαση για την αγοροπωλησία αγαθών στο διεθνές εμπόριο, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους ειδικούς όρους όσον αφορά την τιμή, την ποσότητα, ιδιότητες, κλπ., καθώς και την μεταφορά, τους κινδύνους και την παράδοση των εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις εξαγωγές, ωστόσο, είναι συχνά αντιμέτωπες με διαφορετικές ερμηνείες των εθνικών εμπορικών πρακτικών. Για να αντισταθμίσουν αστάθμητους παράγοντες και αβεβαιότητες, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους όρους που είναι γνωστοί ως Incoterms ©, οι οποίοι προσφέρουν μια σειρά από ενιαίους διεθνείς κανόνες κοινής κατανόησης για περισσότερες χώρες. Συγκεκριμένα, οι Incoterms που μπορούν να συμφωνηθούν από τα μέρη καθορίζουν ποιο μέρος είναι υπεύθυνο για το αντίστοιχο κόστος στην ως προς την μεταφορά των αγαθών, τη φόρτωση, εκφόρτωση και εκτελωνισμό τους, καθώς και σε ποιο σημείο κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας μίας διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι Incoterms © δύνανται υπό προϋποθέσεις να επηρεάσουν επίσης τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η αξία των εμπορευμάτων για σκοπούς εκτελωνισμού.

ΚΠΑ – CIF – CIP – CPT – DAF – DEQ – DES – DDP – DDU – EXW – FAS – FCA – FOB

Οι Incoterms © (διεθνείς εμπορικοί όροι) έχουν συνταχθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι και τηρούνται από τα πιο σημαντικά εμπορικά κράτη. Όλοι οι 13 Incoterms © που χρησιμοποιούνται σήμερα παρατίθενται και εξηγούνται στη συνέχεια ανάλογα με το μέτρο της ευθύνης του πωλητή. Η χρήση των Incoterms © είναι προαιρετική και θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ των μερών. Οι Incoterms © που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην πράξη είναι οι ex works («εκ του εργοστασίου»), fob («ελεύθερο επί του πλοίου») και CIF («κόστος, ασφάλεια και ναύλος»).

Ομάδα Ε Incoterms ©

EXW – Ex Works (Εκ του Εργοταξίου): “Εκ του Εργοταξίου” σημαίνει ότι o πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση, όταν έχει θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του (π.χ. στο εργοστάσιο, αποθήκη, κλπ), χωρίς να είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα που απέστειλε ο αγοραστής για την φόρτωση. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του πωλητή μέχρι την άφιξή τους στον τόπο προορισμού. Ο όρος αυτός συνεπάγεται τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τον πωλητή.

Ομάδα F Incoterms ©

FAS – Free Alongside Ship (Ελεύθερο Παράπλευρα του Πλοίου): “Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του, όταν τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί απ’ αυτόν παράπλευρα στο πλοίο, στην αποβάθρα ή στη φορτηγίδα, στο λιμάνι φόρτωσης. Ο αγοραστής στο πλαίσιο αυτού του όρου αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων από τη στιγμή της θέσης των εμπορευμάτων παράπλευρα στο πλοίο. Ο όρος FAS επιβαρύνει τον αγοραστή με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων προς εξαγωγή.

FCA – Free Carrier (Ελεύθερο στον Μεταφορέα): “Ελεύθερο στον μεταφορέα” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του όταν παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που έχει υποδειχθεί από τον αγοραστή, στον συμφωνηθέντα τόπο ή σημείο.

FOB – Free on Board (Ελεύθερο επί του πλοίου): “Ελεύθερο επί του πλοίου” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του, όταν τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί πάνω στο πλοίο στο λιμάνι φόρτωσης. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων από το σημείο αυτό και μετά. Ο όρος FOB επιβάλλει στον πωλητή την υποχρέωση να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή.

Ομάδα C Incoterms ©

CFR – Cost and Freight (Αξία και Ναύλος): “Αξία και Ναύλος” σημαίνει ότι ο πωλητής πρέπει να καταβάλλει τα απαραίτητα έξοδα και ναύλο για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι το κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού, ο δε κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων και όλα τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα που οφείλονται σε γεγονότα που θα επέλθουν μετά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων επί του πλοίου, μεταβιβάζονται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν το εμπόρευμα έχει φορτωθεί στο πλοίο στο λιμάνι φόρτωσης. Η υποχρέωση εκτελωνισμού προς εξαγωγή επιβαρύνει τον πωλητή.

CIF – Cost, Insurance and Freight (Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος): “Αξία, ασφάλεια και Ναύλος” σημαίνει ότι ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές του όρου CFR, αλλά επιπλέον υποχρεούται να προμηθεύσει στον αγοραστή ένα ασφαλιστήριο θαλάσσιας μεταφοράς, προς κάλυψη των κινδύνων του αγοραστή για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο πωλητής συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλλει το ασφάλιστρο, ενώ αρκεί το ασφαλιστήριο να έχει μόνο τις βασικές καλύψεις.

CPT – Carriage paid to… (Μεταφορά πληρωμένη μέχρι…): “Μεταφορά πληρωμένη μέχρι…” σημαίνει ότι ο πωλητής πληρώνει το ναύλο μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι τον προορισμό που αναγράφεται. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων, καθώς επίσης και όλα τα πρόσθετα έξοδα που οφείλονται σε γεγονότα που επέρχονται μετά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, μετατίθεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα παραδοθούν στον μεταφορέα που θα εκτελέσει την μεταφορά.

CIP – Carriage and insurance paid to… (Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι…): “Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι…” σημαίνει ότι ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές του όρου CPΤ, αλλά με πρόσθετη υποχρέωση να προμηθεύσει ένα ασφαλιστήριο μεταφοράς στον αγοραστή, προς κάλυψη των κινδύνων του τελευταίου για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο πωλητής συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλλει το ασφάλιστρο, ενώ υποχρέωσή του είναι μόνο να έχει τις βασικές καλύψεις. Ο εκτελωνισμός προς εξαγωγή επιβαρύνει τον πωλητή.

Ομάδα D Incoterms ©

DAF – Deliverd at Frontier… (Παραδοτέο στα σύνορα…): “Παραδοτέο στα σύνορα…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα έχουν τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένα προς εξαγωγή, στο αναφερόμενο σημείο στα σύνορα, πριν το συνοριακό τελωνείο της συνορεύουσας χώρας. Η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα στα σύνορα, ενώ ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τα έξοδα της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων, του εκτελωνισμού τους και της περαιτέρω μεταφοράς τους.

DES – Delivered Ex Ship… (Παραδοτέο εκ του πλοίου…): “Παραδοτέο εκ του πλοίου…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα έχουν τεθεί στη διάθεση του αγοραστή επί του πλοίου στον τόπο αφίξεως, μη εκτελωνισμένα προς εισαγωγή. Ο πωλητής υποχρεούται να αναλάβει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που σχετίζονται με την μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι το λιμάνι προορισμού, ενώ η εκφόρτωση και ο εκτελωνισμός εξαγωγής βαρύνει τον αγοραστή.

DEQ – Delivered Ex Quay… (Παραδοτέο εκ της προκυμαίας…): Παραδοτέο εκ της προκυμαίας…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή επί της προκυμαίας (αποβάθρας), στο αναφερόμενο λιμάνι προορισμού. Ο πωλητής φέρει τον κίνδυνο και τα έξοδα εκτελωνισμού και μεταφοράς μέχρι και αυτό το σημείο.

DDU – Delivered Duty Unpaid… (Παραδοτέο, δασμός απλήρωτος…):“Παραδοτέο, δασμός απλήρωτος…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, στον αναφερόμενο τόπο στη χώρα άφιξης των εμπορευμάτων, ενώ φέρει τον κίνδυνο τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι το σημείο αυτό, με την εξαίρεση όμως του κόστους εκτελωνισμού εισαγωγής.

DDP – Delivered Duty Paid… (Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος…):“Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, στον αναφερόμενο τόπο στη χώρα άφιξης. Ο πωλητής φέρει τους κινδύνους και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού. Μπορούμε να πούμε ότι οι όροι EXW και DDP είναι ακριβώς αντίθετοι ως προς το βάρος των υποχρεώσεων που επιβάλουν στον αγοραστή και πωλητής αντίστοιχα. Ήτοι, ο πιο ευνοϊκός για τον πωλητή όρος είναι ο EXW, για δε τον αγοραστή ο DDP.