Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα ομοιάζει με αυτό της Γερμανίας. Το ευρωπαϊκό δίκαιο διαδραματίζει φυσικά ουσιώδη ρόλο, καθώς τμήματα του εμπορικού δικαίου (όπως π.χ. το δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων) ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν έκδοσης οδηγιών που έχουν ενταχθεί στα εθνικά δίκαια, ενώ μένει σχετικά λίγος χώρος για εθνικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες δημιουργούνται κυρίως είτε από την εθνική νομοθεσία ή τη νομολογία.
Το ελληνικό εμπορικό δίκαιο εμπεριέχεται σε διάφορα νομοθετήματα. Υφίσταται μεν εμπορικός κώδικας, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή περιέχει πολύ μικρό μέρος του ελληνικού εμπορικού δικαίου. Αυτό συμβαίνει διότι πρόκειται για νομοθέτημα του έτους 1835, ενώ εν τω μεταξύ έχουν εκδοθεί πολλοί ειδικοί νόμοι μέσω των οποίων ο εμπορικός κώδικας του 1835 έχει απωλέσει γενικά την ισχύ του σε μεγάλο βαθμό. Ο εμπορικός νόμος του 1835 περιέχει ακόμη ρυθμίσει σχετικά με την έννοια των εμπορικών πράξεων και δραστηριοτήτων καθώς και μερικές διατάξεις σχετικά με τις μεταφορές.
Το ελληνικό εμπορικό δίκαιο ακολουθεί κυρίως τη συστηματική του γαλλικού εμπορικού δικαίου, καθώς καταρχήν προβλέπονται ρητώς συγκεκριμένες ενέργειες ως εμπορικές. Τέτοιες είναι π.χ. η αγοροπωλησία προϊόντων, η προσφορά υπηρεσιών, βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορική δραστηριότητα, αποθήκευση προϊόντων, τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστικές συναλλαγές κλπ. Επιπλέον προβλέπεται η γενική έννοια του εμπόρου.
Στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο, όπως και στο γερμανικό, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταχωρείται ως έμπορος. Από την άλλη υπάρχει η δυνατότητα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας, που μπορεί να είναι προσωπική (ΟΕ, ΕΕ, αφανής) ή κεφαλαιουχική (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ – ήτοι μια εταιρία που ομοιάζει με την ΕΠΕ αλλά είναι πιο ευέλικτη και παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με την Limited του αγγλικού δικαίου). Όλοι οι έμποροι και οι εταιρίες πρέπει να εγγράφονται στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), ενώ με την έκδοση του ΑΦΜ γίνεται και η εγγραφή τους στην εφορία. Για τους εμπόρους, τους διαχειριστές , μέλη διοικητικού συμβουλίου (κατά περίπτωση) καθώς και για εταίρους προσωπικών εταιριών ή ΕΠΕ υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ.