Είσπραξη απαιτήσεων στην Ελλάδα – Νομικές Πληροφορίες

Είσπραξη χρεών και υπηρεσίες είσπραξης. Δικαστική επιδίωξη και εκτέλεση. Δικαστικοί επιμελητές, διαδικασία και επίδοση εγγράφων

Τι είναι η είσπραξη χρέους;

Είσπραξη χρεών είναι η διαδικασία με την οποία επιδιώκεται η καταβολή οφειλόμενων ποσών από ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Τα ποσά αυτά συνήθως δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως ή οι οφειλέτες αρνούνται να τα αποπληρώσουν.

Οφέλη ανάθεσης της είσπραξης χρεών στην δικηγορική μας εταιρία

Γρήγορη αποπληρωμή: Οι πελάτες συνήθως πληρώνουν γρηγορότερα όταν εμπλέκεται Δικηγόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η είσπραξη του χρέους
Αποτελεσματικό από άποψη κόστους: Υπό συνθήκες, μπορούμε να χειριστούμε μια υπόθεση για την οποία θα λάβουμε προμήθεια μόνον κατόπιν της αποπληρωμής από τον οφειλέτη
Αυξημένη ρευστότητα: Η Δικηγορικοί μας εταιρία μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τα ταμειακά σας αποθέματα, μειώνοντας το ύψος των οφειλών απέναντί σας
Πανελλαδική κάλυψη: Ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται ο οφειλέτης μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Προσφέρουμε πανελλαδική κάλυψη
Χαμηλή Προμήθεια: Η προμήθειά μας είναι χαμηλή και (υπό προϋποθέσεις) μόνο κατόπιν της επιτυχούς εξόφλησης της οφειλής
Περισσότερος χρόνος για εσάς: Με τον να μας αναθέσετε την διαδικασία είσπραξης της οφειλής , έχετε περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στην λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ξεκινώντας με ένα τηλεφώνημα ή μια γραπτή επιστολή

Η Δικηγορική Εταιρία «Κοσμίδης & Συνεργάτες» προσεγγίζει κάθε περίπτωση προσεκτικά και επιλέγει τον ταχύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο για να εξασφαλίσει την είσπραξη της οφειλής. Μερικές φορές, ένα τηλεφώνημα ή μια γραπτή επιστολή προς τον οφειλέτη επαρκούν. Σε άλλες περιπτώσεις, η έγγραφη όχληση πληρωμής πρέπει να επιδοθεί από έναν δικαστικό επιμελητή, έτσι ώστε ο οφειλέτης να εκλάβει την επιστολή πιο σοβαρά.
Πριν από την προετοιμασία της επιστολής, παίρνουμε συνήθως πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της ικανότητας του οφειλέτη για αποπληρωμή. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε την πιο κατάλληλη μέθοδο για να χειριστούμε την υπόθεση και να ενημερώσουμε αναλόγως τον πελάτη μας υπεύθυνα και με πληρότητα.
Αν ο οφειλέτης συνεργαστεί, εξετάζουμε πιθανές λύσεις (για παράδειγμα, διαπραγματεύσεις ως προς το σχέδιο αποπληρωμής ή ως προς οποιοδήποτε θέμα τίθεται υπό αμφισβήτηση). Μόνο σε περίπτωση αποτυχίας των εξωδικαστικών ενεργειών, προχωρούμε σε νομικές ενέργειες, επιλέγοντας την πιο πρόσφορη οδό.

Ο πελάτης μπορεί να βασίζεται στο αποτελεσματικό και οργανωμένο σύστημα ενημέρωσης, το οποίο είναι συμβατό με το ISO 9001. Κάθε εταίρος, συνεργάτης και εργαζόμενος στην εταιρεία μας πρέπει να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση και να ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για τις εξελίξεις της υπόθεσής του εντός 24 ωρών. Ως εκ τούτου, ο πελάτης έχει πάντοτε πλήρη εικόνα για την πορεία της υπόθεσής του.

Νομικές ενέργειες

Η Δικηγορική Εταιρεία «Κοσμίδης & Συνεργάτες» δραστηριοποιείται εκτεταμένα στον τομέα της είσπραξης οφειλών και την εκτέλεσή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε Γερμανούς, Αμερικανούς, Γάλλους, Καναδούς, Αυστραλούς, πελάτες στην Ελλάδα και αντίστροφα, και είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε το πλέον ικανοποιητικό αποτέλεσμα για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση λαμβάνεται βάσει μελέτης σκοπιμότητας, με την οποία σταθμίζονται παράγοντες όπως η διάρκεια και το κόστος της διαδικασίας, οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, οι διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου, κλπ.

Αίτηση για τη χορήγηση εκτελεστού τίτλου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 44/2001, αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής είναι εκτελεστές και στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση να τους έχει χορηγηθεί εκτελεστική ισχύ από ένα ελληνικό δικαστήριο (βλ. άρθ. 38 του κανονισμού). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις ισχύουν και για δημόσιες πράξεις γίνονται δεκτά και να εκτελείται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και δικαστικώς πραγματοποιούνται συνθέσεις. Ο κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που αφορούν την δημόσια ασφάλεια, την αφερεγγυότητα, οι ρυθμίσεις σύνθεση και παρόμοιες διαδικασίες, και τις αποφάσεις των διαιτητικών δικαστηρίων (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού.).

Η αίτηση για εντολή εκτελεστότητας, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές ελληνικές διατάξεις και πρέπει να κατατίθεται από Έλληνα δικηγόρο (υποχρεωτική εκπροσώπηση από δικηγόρο) στο αρμόδιο βάσει τόπου κατοικίας του εναγομένου δικαστήριο.

Δεδομένου ότι το ελληνικό δικαστήριο απαιτεί όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, είναι σκόπιμο να υποβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος.

Οι αποφάσεις από αμερικάνικα, καναδικά ή αυστραλιανά δικαστήρια μπορούν επίσης να εκτελεστούν στην Ελλάδα, αλλά δεδομένου ότι οι κοινοτικές οδηγίες και κανονισμοί δεν ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία.

Χορήγηση του εκτελεστού τίτλου στην Ελλάδα (παράδειγμα επί γερμανικής απόφασης)

Το ελληνικό δικαστήριο δεν μπορεί να επανεξετάσει τη γερμανική απόφαση ως προς τη τη νομιμότητά της σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Η αναγνώριση μπορεί να απορριφθεί μόνον εάν

Η αναγνώριση θα παραβίαζε τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα,
Δεν έχει λάβει χώρα νομότυπη ή/και εμπρόθεσμη επίδοση του τίτλου προς τον καθ’ου. Ως εκ τούτου, δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του,
Η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ίδιων διαδίκων στην Ελλάδα ή
Το γερμανικό δικαστήριο έχει παραβεί τους κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ του κανονισμού.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το ελληνικό δικαστήριο πρέπει να εκδώσει την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του εκτελεστού τίτλου αμέσως και χωρίς ακρόαση του οφειλέτη. Οφειλέτες που διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν, ωστόσο, να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης, εντός ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

Από την πλευρά του, ο ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο της προσφυγής (άρθρο 43 του κανονισμού) με σκοπό την απόρριψης της αίτησης για αποδοχή του εκτελεστού τίτλου στην Ελλάδα.

Εκτελεστότητα και εκτέλεση στην Ελλάδα

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι οφειλέτες στην Ελλάδα συχνά αντιτίθενται στην επίδοση εκτελεστών τίτλων και δεν είναι ασυνήθιστο να υποβάλουν σε σημαντικές καθυστερήσεις την εκτέλεση με την προσφυγή σε όλα τα ένδικα μέσα. Παρ ‘όλα αυτά, τα εμπόδια δεν θα ξεπεραστούν εύκολα ούτε και με την χορήγηση άμεσης εκτελεστότητας. Για παράδειγμα, ουσιαστικά μόνο το ήμισυ του μισθού μπορεί να κατασχεθεί (, ενώ οι αμοιβές των αυτοαπασχολούμενων μόλις και μετά βίας μπορούν να εξακριβωθούν. Τα περιουσιακά στοιχεία συχνά μεταφέρονται σε τρίτους εν όψει του επικείμενου κινδύνου κατάσχεσης, ενώ ο επισπεύδων την εκτέλεση μπορεί να προχωρήσει μόνο εντός της προδιαγεγραμμένης διαδικασίας.

Εκτέλεση στην Ελλάδα, στην πράξη,

Το γεγονός ότι η διαδικασία είναι επίπονη αλλά και οι ιδιαιτερότητες της χώρας σε σχέση με το τραπεζικό απόρρητο, την ελλιπή οργάνωση του Κτηματολογίου κλπ δημιουργούν ορισμένα εμπόδια. Είναι επομένως, απαραίτητο πριν από τη διαδικασία αναγνώρισης, ένας δικηγόρος με εμπειρία στην είσπραξη χρεών, ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ώστε να διασφαλισθεί ότι ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία τα οποία πράγματι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης.