Επιτυχία για τον εντολέα μας αποτελεί στην περίπτωση οικονομικών αξιώσεων κατά κανόνα η είσπραξη της απαίτησης. Συχνά οι πιστωτές βιώνουν μια απογοητευτική εμπειρία, διαπιστώνοντας ότι η τελική νίκη μιας δικαστικής αντιπαράθεσης δεν εγγυάται και την είσπραξη των οικονομικών τους απαιτήσεων.

Δυνάμει της ελευθερίας εγκαταστάσεως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτούν όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις της Ε. Ε. περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό της Ευρώπης. Συνεπώς, η σημασία της επιτυχούς αναγκαστικής εκτέλεσης αξιώσεων αυξάνεται όλο και περισσότερο και υπό την όψη της εκτέλεσης στο εξωτερικό, ειδικότερα όταν ο πιστωτής έχει λάβει γνώση περί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό. Η μετά από την διεκπεραίωση της κανονικής διαδικασίας στην ημεδαπή αναγκαστική εκτέλεση στο εξωτερικό αποτελεί όμως έναν κρίσιμο τομέα της πραγματοποίησης είσπραξης απαιτήσεων, όπως κατ’ επέκταση και της επιτυχούς εκτέλεσης της εντολής του πελάτη.

Η συνθήκη της Ε. Ε. περί δωσιδικίας και εκτέλεσης ρυθμίζει μεταξύ άλλων τον τομέα της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων εντός των συμβαλλόμενων χωρών. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι εκδιδόμενες σε μια συμβαλλόμενη χώρα αποφάσεις και στις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Οι εκδιδόμενες και τελεσίδικες αυτές αποφάσεις καθίστανται εκτελεστέες και σε άλλη συμβεβλημένη χώρα. Η σχετικά προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου στο τόπο κατοικίας του οφειλέτη είναι τυπικής φύσεως και διεκπεραιώνεται χωρίς αντικειμενική επανεξέταση της ουσίας της αλλοδαπής απόφασης.

Και στον τομέα αυτό ενεργούμε συχνά για λογαριασμό των ημεδαπών μας πελατών στην Ελλάδα και αντιστρόφως, αναλαμβάνοντας στα πλαίσια δρομολόγησης της διαδικασίας αναγνώρισης, π.χ. για τον σκοπό της διαπίστωσης ακίνητης περιουσίας και την έρευνα σε τοπικά υποθηκοφυλακεία από συνεργάτες μας στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή την επαρχία.

Συνεπώς αποτελεί η είσπραξη απαιτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν εκτεταμένο τομέα δραστηριοτήτων του δικηγορικού μας γραφείου, όπου Γερμανία και Ελλάδα αποτελούν και πάλι τα σημεία έμφασης. Η αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας και η επιλογή ενδεδειγμένων ενεργειών διαμορφώνονται βάσει εκτίμησης χρονικής διάρκειας και δαπανών της διαδικασίας, τυπικών εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραγόντων δικονομίας και εμπράγματου δικαίου. Στην συνέχεια επιλέγεται κατά περίπτωση είτε η άσκηση τακτικής αγωγής στο εξωτερικό είτε η διενέργεια της διασυνοριακής ειδικής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.