Έξοδα αγοράς ακινήτου

Για την αγορά ενός ακινήτου τα έξοδα που βαρύνουν κυρίως τον αγοραστή είναι πολύ σημαντικά και πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη. Κυρίως πρόκειται για τα ακόλουθα:

  1. Φόρος μεταβίβασης ακινήτου

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου καταβάλλεται από τον αγοραστή. Ανέρχεται από 1.1.2014 σε 3% επί του τιμήματος του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή επί της αντικειμενικής αξίας, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

Ο νόμος προβλέπει υπό προϋποθέσεις την απαλλαγή από τον φόρο για την αγορά πρώτης κατοικίας.

  1. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Για ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006, προβλέπεται η καταβολή ΦΠΑ κατά την πώλησή τους. Ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον πωλητή στο ελληνικό δημόσιο και τον εισπράττει μαζί με το τίμημα από τον αγοραστή.

  1. Αμοιβή συμβολαιογράφου

Αυτή προσδιορίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εφόσον αυτή είναι ανώτερη του τιμήματος ή βάσει του τελευταίου σε κάθε άλλη περίπτωση. Συνήθως ανέρχεται σε περίπου 1,2% επί του τιμήματος / αντικειμενικής αξίας, όσο όμως μεγαλύτερο είναι το τίμημα το ποσοστό μικραίνει.

Τα έξοδα συμβολαιογράφου καταβάλλονται κατ’ έθιμο από τον αγοραστή, ο οποιός για τον λόγο αυτό επιλέγει εθιμικά σε ποιόν συμβολαιογράφο επιθυμεί να καταρτίσει τη σύμβαση αγοροπωλησίας. Είναι φυσικά δυνατό να συμφωνήσουν τα μέρη κάτι διαφορετικό.

  1. Έξοδα υποθηκοφυλακείου

Τα έξοδα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ανέρχονται σε 0,475% πλέον κάποιων εξόδων επί της αντικειμενικής αξίας ή του τιμήματος (αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο).

  1. Αμοιβή δικηγόρου

Από 1.1.2014 ουδείς των συμβαλλομένων σε ένα συμβόλαιο αγοροπωλησίας, αγοραστής ή πωλητής, είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύονται κατά την κατάρτιση του συμβολαίου από δικηγόρο. Ωστόσο, η πρόσληψη δικηγόρου ιδίως για την πλευρά του αγοραστή είναι αναγκαία εκ των πραγμάτων (έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο, έλεγχος των όρων του συμβολαίου κλπ).