Η πραγματοποίηση επένδυσης ξεκινά στις περισσότερες περιπτώσεις με την ίδρυση εταιρίας. Μια αλλοδαπή εταιρία μπορεί π.χ. να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα ιδρύοντας μια (θυγατρική) εταιρία στην Ελλάδα.

Εταιρική μορφή

Κατά την επιλογή της μορφής της εταιρίας δεν τίθενται μόνο ζητήματα ευθύνης, αλλά επίσης φορολογικού χαρακτήρα ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Κλασικές εταιρικές μορφές θεωρούνται οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ κλπ) καθώς και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ).

Διαδικασία ίδρυσης

Από τον Απρίλιο του 2011 ισχύει μια νέα διαδικασία ίδρυσης εταιρίας, που ονομάζεται και one-stop-shop, σύμφωνα με την οποία η ίδρυση εταιρίας έχει καταστεί σημαντικά απλούστερη. Ο χρόνος ίδρυσης συντμήθηκε σημαντικά, ώστε η ίδρυση εταιρίας στην Ελλάδα να είναι μικρότερη ακόμη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η διαδικασία πραγματοποιείται κατά βάση ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το οποίο ενεργεί ως κεντρική υπηρεσία τόσο για τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας, όσο και ως αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του μητρώου εταιριών.

Ιδιαιτερότητες των ελληνικών εταιριών

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Έλληνας νομοθέτης μείωσε σημαντικά το αναγκαίο κεφάλαιο για την ίδρυση κεφαλαιουχικής εταιρίας. Για την ίδρυση ΕΠΕ αρκεί πλέον μηδενικό κεφάλαιο, ενώ μια ΑΕ μπορεί να ιδρυθεί με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24.000 €.

Η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ

Περαιτέρω νεωτερισμός του ελληνικού δικαίου είναι η εισαγωγή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) ως νέας εταιρικής μορφής, η οποία μεταφράζεται ως private company (PC) στα αγγλικά.
Για την ίδρυση ΙΚΕ αρκεί η πρόβλεψη του ποσού του 1 € ως εταιρικού κεφαλαίου, ενώ ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιών καθώς και εγγυητικών εισφορών.
Η διαδικασία ίδρυσης είναι σχετικώς απλή μέσω του one-stop-shop. Στην πράξη διαρκεί η ίδρυση περίπου 3-4 ημέρες, από τη στιγμή που συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα για την ίδρυση έγγραφα.