Μετά από μία περίοδο σχετικής διόρθωσης των τιμών των ακινήτων στη Γερμανία, η γερμανική αγορά ακινήτων ήταν και παραμένει ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν μία ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων τους. Πέραν της ασφάλειας δικαίου και του διαφανούς φορολογικού συστήματος στη Γερμανία, σημαντικό επιχείρημα για μία επένδυση σε γερμανικό ακίνητο είναι οι επιλογές που προσφέρονται. Στα οικιστικά ακίνητα αυτή τη στιγμή μπορεί ένας επενδυτής να εντοπίσει ευκαιρίες για αγορά που θα του προσφέρουν αποδόσεις από 7 έως και 12{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}, εξαρτώμενη ωστόσο η ακριβής απόδοση από διάφορους παράγοντες όπως η περιοχή, η ακριβής κατάσταση του ακινήτου, η ανάγκη διαρρυθμίσεων / ανακαίνισης σε σύντομο χρονικό διάστημα κλπ. Τα ακίνητα που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον χωρίζονται κατά κύριο λόγο, κατ’ αντίστοιχο τρόπο όπως και τα ελληνικά, στα οικιστικά και στα εμπορικά. Η διαφορά έγκειται ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολλές μικρότερες πολυκατοικίες (π.χ. 4 έως και 8 διαμερισμάτων) που βρίσκονται στα χέρια ενός ιδιοκτήτη, μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες για επένδυση. Στατιστικά ωστόσο τις μεγαλύτερες αποδόσεις για εκμίσθωση προσφέρουν συνήθως τα εμπορικά ακίνητα, τα μισθώματα των οποίων ωστόσο μπορούν να έχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις, καθώς υπόκεινται στους κανόνες του εμπορίου.

Διαδικασίες αγοράς ακινήτου στη Γερμανία

Στη Γερμανία μπορεί να ευρεθεί ένα ακίνητο είτε με έρευνα κατ’ ιδίαν είτε και μέσω μεσίτη. Ευκαιρίες μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πλειστηριασμούς, ωστόσο προτείνεται στις περιπτώσεις αυτές πάντοτε η ανάθεση του θέματος σε δικηγόρο, καθώς μπορούν να υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν. Η αγορά ενός ακινήτου στη Γερμανία είναι ασφαλής κυρίως για το λόγο ότι υπάρχει κτηματολόγιο σε πλήρη λειτουργία, το οποίο λειτουργεί σχεδόν πάνω από έναν αιώνα. Κάθε ακίνητο στη Γερμανία είναι καταχωρημένο στην ηλεκτρονική βάση του κτηματολογίου και ο συμβολαιογράφος που θα συντάξει το συμβόλαιο μπορεί να εντοπίσει άμεσα μέσα απ’ αυτήν το ακίνητο καθώς και όλα τα στοιχεία του, καθώς και το ακριβές ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Ισχύει το τεκμήριο της αλήθειας όλων των κτηματολογικών εγγραφών. Τούτο σημαίνει πως τα δικαιώματα επί του συγκεκριμένου ακινήτου που φαίνονται κατά την ημέρα σύνταξης του συμβολαίου αγοράς είναι αδιαμφισβήτητα απ’ οποιονδήποτε τρίτο, ώστε ο αγοραστής έχει πλήρη βεβαιότητα των δικαιωμάτων που αποκτά.

Τα στάδια γενικώς που οφείλει να ακολουθήσει ο αγοραστής είναι

  •  Να αναθέσει σε δικηγόρο τον έλεγχο της νομικής κατάστασης του ακινήτου. Τούτο περιλαμβάνει τον έλεγχο ύπαρξης βαρών στο κτηματολόγιο, την ύπαρξη τυχόν μισθώσεων ή άλλων δικαιωμάτων ενοχικού τύπου, τυχόν δικαστικές διενέξεις στις οποίες εμπλέκεται το ακίνητο κλπ.
  • Ενδεχομένως να αναθέσει σε τεχνικό γραφείο τον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου και τη γνωμάτευση κατά πόσο απαιτούνται επιδιορθώσεις / διαρρυθμίσεις και με ποιο κόστος. Το σημείο αυτό χρήζει μεγάλης προσοχής, ιδίως όταν ο υποψήφιος αγοραστής εντοπίζει ένα ακίνητο το οποίο παρουσιάζεται ως «τεράστια» επενδυτικά ευκαιρία. Ακίνητα που αποδίδουν μέσω της μίσθωσής τους ποσοστά άνω του 12{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}, συνήθως έχουν χρεία εκτεταμένης ανακαίνισης σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αγορά τους, και γι’ αυτό η τιμή τους είναι συνήθως τόσο συμφέρουσα.
  • Προσκομιδή των απαραίτητων εγγράφων στο συμβολαιογράφο από τους συμβαλλομένους. Ο συμβολαιογράφος που θα συντάξει το συμβόλαιο πρέπει να εδρεύει στη Γερμανία. Είναι δυνατή και η κατάρτιση του συμβολαίου δι’ αντιπροσώπου. Απαιτείται όμως για τον σκοπό αυτό η
  • Υπογραφή του συμβολαίου και καταχώρισή του στο κτηματολόγιο