1. Φορολογία κερδών εταιριών

  Κατόπιν της έκδοσης του νόμου 4172/2013, ο οποίος ισχύει από 1.1.2014, τα κέρδη των εταιριών φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι προσωπικές εταιρίες καθώς και οι αστικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, οι οποίες φορολογούνται με συντελεστή 26% για τα κέρδη τους μέχρι και του ποσού των 50.000 €, και με συντελεστή 33% πάνω από το ποσό αυτό, εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 2. Φορολογία μερισμάτων / διανεμομένων κερδών

  Τα μερίσματα και διανεμόμενα κέρδη των εταιριών φορολογούνται με συντελεστή 10%. Στις εταιρίες που υπάγονται στη φορολογία με συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000 € και 33% πάνω απ’ αυτό το ποσό, δεν υπάρχει πρόσθετη φορολογία διανεμομένων κερδών.

 3. Περιορισμοί για τα ενδοομιλικά μερίσματα

  Με το ν. 4172/2013 τέθηκαν περιορισμοί σχετικά με την μη φορολόγηση των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοκος Ελλάδος. Οι προϋποθέσεις απαλλαγής πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. Η απαλλαγή των μερισμάτων με βάση την οδηγία μητρικών – θυγατρικών εταιριών ισχύει για τα μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο από κάθε θυγατρική ανεξάρτητα αν βρίσκεται στην Ελλάδα, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, με εξαίρεση τα μη συνεργάσιμα κράτη.

 4. Διατάξεις για μη διανεμηθέν εισόδημα θυγατρικού νομικού προσώπου

  Με το ν. 4172/2013, για πρώτη φορά προβλέφθηκαν διατάξεις σ’ ό,τι αφορά μη διανεμηθέν εισόδημα θυγατρικού νομικού προσώπου που είναι φορολογικός κάτοικος μη συνεργάσιμης χώρας σε φορολογικό επίπεδο, ή χώρας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, προκειμένου να αποτραπεί η φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή της ελληνικής μητρικής εταιρίας.

 5. Υποβολή φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων

  Η φορολογική δήλωση νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (30.6.2014). Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ιδίου φορολογικού έτους. Ο νόμος προβλέπει επιπλέον προκαταβολή φόρου ύψους 80%.