Οι αγοραπωλησίες και το δίκαιο περί ακινήτων στο εξωτερικό συνεπάγονται μια σειρά εθνικών ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες συχνά είναι μόνο μετά δυσκολίας κατανοητές.

Επιβάλλεται, συνεπώς, η συμπαράσταση αξιόπιστων και εξειδικευμένων συμβούλων για την διαμόρφωση μιας διαφανούς και κατανοητής συμβάσεως αγοραπωλησίας. Αυτό ισχύει στο ίδιο βαθμό για την επιλογή των κατάλληλων μεσιτών, για τις διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης και εξασφάλισης δανείων με τράπεζες όπως και για την κτήση της ιδιοκτησίας και για την εξασφάλιση της επένδυσης. Εμείς συμβουλεύουμε τους πελάτες μας από την στιγμή της λήψης απόφασης για μια επένδυση στο εξωτερικό, τόσο στην επιλογή του κατάλληλου αντικειμένου επένδυσης και του ενδεδειγμένου τρόπου χρηματοδότησης, όσο και στην εξέταση και διαμόρφωση των απαιτούμενων για την κτήση της ιδιοκτησίας συμβολαίων, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην Γερμανία.

Τα ακίνητα στο πλαίσιο της επιχείρησης και ως εισφορά σε είδος.

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος ακινήτων ανήκει στην ιδιοκτησία εταιριών, η διαχείριση εταιρικών ακινήτων έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον (corporate Real estate management). Παράδειγμα αποτελεί το facility management καθώς και το project development μη χρησιμοποιουμένων ακινήτων ή παλαιών κτιρίων.
Όταν ένα ακίνητο αξιοποιείται περισσότερο ως εισφορά σε είδος και όχι για άμεση χρήση (κατά την έννοια της αξίας χρήσεώς του), τότε θα πρέπει να τυγχάνει προσοχής το κατά πόσο αποδοτικό μπορεί να είναι ως προς την αύξηση της αξίας του, πέραν από την εκμίσθωσή του.
Τα ακίνητα γενικά «αντέχουν» στις πληθωριστικές τάσεις, καθώς η αξία τους έχει μακροπρόθεσμα αυξητικές τάσεις. Επίσης στοιχεία που επηρεάζουν την αξία του ακινήτου είναι πάντοτε τα κτίσματα που ανεγείρονται, ενώ οι αλλαγές στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται αποτελούν συχνά παραμέτρους διαμορφώνουν διαχρονικά την αξία του.