Περιγραφή του εγκλήματος

Ένα από τα συχνά τελούμενα εγκλήματα στις καθημερινές συναλλαγές είναι η πλαστογράφηση ενός εγγράφου, όπως λ.χ. είναι η φωτοτυπία, το σήμα μιας επιχείρησης κλπ. Αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

  • είτε με την εξυπαρχής κατάρτιση πλαστού εγγράφου (π.χ. κατάρτιση συναλλαγματικών από διαχειριστή ε.π.ε., στις οποίες ανέγραψε τα στοιχεία της ταυτότητας του παθόντος, θέτοντας και την υπογραφή του, προκειμένου να πεισθούν οι τρίτοι κομιστές ότι ο παθών ήταν ο αποδέκτης των συναλλαγματικών)
  • είτε με τη νόθευση γνησίου εγγράφου (π.χ. πλαστογραφία υπογραφής στη θέση εγγυητή της σύμβασης αυξήσεως πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό υπέρ της πιστούχου εταιρίας)

Ο πλαστογράφος θα πρέπει να έχει σκοπό να παραπλανήσει άλλον με τη χρήση του εγγράφου και μάλιστα σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.

Ποινική κύρωση

Η πλαστογραφία προβλέπεται στο άρθρο 216 ΠΚ και τιμωρείται:

  • ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 3 μήνες,
  • ως κακούργημα, επισύροντας ποινή καθείρξεως από 5 έως 10 έτη, αν ο δράστης σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον και εφόσον το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 Ευρώ.
  • ως κακούργημα, επισύροντας ποινή καθείρξεως από 5 έως 10 έτη, αν ο δράστης διαπράττει πλαστογραφίες κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 Ευρώ.

Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον ίδιο τον πλαστογράφου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση, ενώ αν αυτός που κάνει χρήση του εγγράφου είναι άλλο πρόσωπο η πράξη τιμωρείται αυτοτελώς ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 3 μήνες.

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Η ποινικοποίηση της πλαστογραφίας αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των έγγραφων συναλλαγών.