Εφόσον εκδοθεί εκτελεστός τίτλος, τα έξοδα εκτέλεσης που προκύπτουν είναι σε αρκετές περιπτώσεις υψηλά και απαιτείται γι ‘αυτό ειδική προσοχή.

Για τη διενέργεια εκτέλεσης, πέραν της αμοιβής του δικηγόρου που συντονίζει τη διαδικασία, προκύπτουν αμοιβές και έξοδα δικαστικού επιμελητή αλλά και συμβολαιογράφου, υποθηκοφυλακείου κ.ά.

Το ύψος των εξόδων εκτέλεσης εξαρτάται ωστόσο από την έκταση των απαιτουμένων ενεργειών, το ύψος της απαίτησης καθώς και τα μέτρα εκτέλεσης που θα ληφθούν. Συνήθως το ακριβώς ποσό εξόδων εκτελέσεως προσδιορίζεται με ακρίβεια μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής.

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ορίζονται βάσει υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα της υπ’ αριθμ. 2/54638/0022 (ΦΕΚ Β΄ 1716/26.8.2008), ανάλογα με την κατηγορία ενεργειών του επιμελητή. Συγκεκριμένα:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

α) Για επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εφόσον αυτή έχει ένα μόνο φύλλο, η αμοιβή είναι 23,00 €.

β) Αν η έκθεση επίδοσης έχει περισσότερα από ένα φύλλα, για κάθε επόμενο φύλλο η αμοιβή ορίζεται σε2,00 €.

γ) Σε περίπτωση θυροκόλλησης, για την εγχείριση στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού ή στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας αντιγράφου του εγγράφου που θυροκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 ΚΠολΔ , και τη σύνταξη της σχετικής απόδειξης η αμοιβή ορίζεται σε 2,00 €.

δ) Για την παράδοση γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο, σύμφωνα με  το άρθρο 128 παρ. 4 εδ. γ ΚΠολΔ, η αμοιβή ορίζεται σε 2,00 €.

ε) Για τη σύνταξη της βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 εδ. γ ΚΠολΔ, παράδοσης της πιο πάνω γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο σε η αμοιβή ορίζεται σε 2,00 €.

στ) Αν από την έκθεση επίδοσης φαίνεται ότι έχουν επιδοθεί περισσότερα από ένα έγγραφα, που αναφέρονται σ` αυτή χωριστά ή ότι στο έγγραφο που επιδόθηκε ήταν ενσωματωμένα περισσότερα έγγραφα τα οποία επιδόθηκαν, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο έγγραφο ολόκληρη την αμοιβή και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα δέκα ευρώ 10,00 €.

ζ) Η αμοιβή μάρτυρα που συμμετέχει στην θυροκόλληση κάθε εγγράφου είναι 5,00 €.

η) Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, δικαιούται αυτός ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω αμοιβής.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

  1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, ανάλογα με το ποσό απαίτησης για την οποία η κατάσχεση, η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

α. Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 €, 53,00 €.

β. Για το ποσό απαίτησης από 590,01 €, μέχρι 6.500,00 €, υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2,5{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} και

 γ. Για το ποσό απαίτησης 6.500,01 € και άνω υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 422,00 €.

  1. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά, με βάση το ποσό απαίτησης για την οποία γίνεται η  κατάσχεση, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος (αρχικού ή επαναληπτικού) πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού ή την κατάρτιση κάθε περίληψης (αρχικής ή επαναληπτικής) κατασχετήριας έκθεσης, ανάλογα με το ποσό της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, η αμοιβή καθορίζεται με

την παρακάτω κλίμακα:

  1. Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 €, 53,00 €.
  2. Για το ποσό απαίτησης από 590,01 € μέχρι 6.500,00 € υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}
  3. Για το ποσό απαίτησης από 6.500,01 € και άνω, υπολογίζεται και

προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210,00 €.

Αν το πρόγραμμα (αρχικό ή επαναληπτικό) ή η περίληψη (αρχική ή επαναληπτική) αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 ΚΠολΔ, και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ΚΠολΔ ή με άλλη διάταξη Νόμου και δεν υπάρχει ποσό απαίτησης, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται, σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα, με βάση το ποσό εκτίμησης που καθορίζει η δικαστική απόφαση ή η έκθεση εκτίμησης.

Σε περίπτωση διόρθωσης της τιμής με δικαστική απόφαση, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την διορθωμένη τιμή.

Σε περίπτωση που γίνει κήρυξη κατά την προδικασία του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 943, 960, παρ. 2 περ. β ΚΠολΔ ή με άλλη διάταξη Νόμου, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται 30,00 €.

Η αμοιβή του κήρυκα που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής για διενέργεια κήρυξης κατά την προδικασία του πλειστηριασμού είναι 30,00 €.

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Ι. Γενικά

α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την ενέργεια κάθε μιας απ` αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή κυμαίνεται από 242,00 € μέχρι 400,00 € ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με το εντολέα του.

β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 ΚΠολΔ ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του

δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 περ. α, β, γ, με ανάλογη εφαρμογή και της παραγράφου 2 του Β` Κεφαλαίου για την κατάσχεση,

γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 περ. α, β, γ, του Β` Κεφαλαίου.

II Δικαιώματα μαρτύρων

Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής σε κάθε πράξη εκτελέσεως, είναι για κάθε έναν 30,00 €. Αν κατά την

εκτέλεση παρίσταται ως μάρτυρας άλλος δικαστικός επιμελητής, δικαιούται την αμοιβή δύο μαρτύρων.

III. Ματαίωση εκτέλεσης

Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαιώσεως της εκτέλεσης πριν την έναρξη της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω αμοιβών του.

Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεση του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.