Το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Ελλάδα – αγορά ακινήτων

Αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αγορά διέπεται καταρχήν από τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Βασικά βήματα είναι η κατάρτιση συμβολαιογραφικής σύμβασης καθώς και η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο / κτηματολόγιο.

Υποθηκοφυλακείο / κτηματολόγιο

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή πλήρες κτηματολόγιο σε λειτουργία, στα δε υποθηκοφυλακεία οι καταχωρίσεις σχετίζονται με ονόματα και όχι με ακίνητα. Η έρευνα λοιπόν του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμη πρέπει να γίνεται με έρευνα κατ’ όνομα ιδιοκτήτη, καθώς δεν υπάρχει πλήρης δυνατότητα έρευνας βάσει ακινήτου. Η χρήση δικηγόρου για την διεξαγωγή έρευνας στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο είναι και για τον λόγο αυτό απαραίτητη.

Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες σας προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά ακίνητα. Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της αγοράς ακινήτων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα
Η σύμβαση πώλησης

Οι συναλλαγές ακινήτων απαιτούν την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης συμβολαιογραφικά. Είναι απαραίτητη ακολούθως η καταχώριση (μεταγραφή) της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος στο υποθηκοφυλακείο. Η μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος που συνίσταται / μεταβιβάζεται θεωρείται ότι συντελείται με την εγγραφή στο κτηματολόγιο / υποθηκοφυλακείο που έχει δικαιοδοσία για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η πληρωμή του τιμήματος μπορεί να κανονιστεί με διάφορους τρόπους με συμφωνία των συμβαλλομένων, και καταγράφεται εντός του συμβολαίου.
Η πληρωμή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης, χωρίς την οποία ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να προχωρήσει στην πράξη. .

Υποθηκοφυλακειό / κτηματολόγιο

Κάθε Υποθηκοφυλακείο είναι αρμόδιο για συγκεκριμένες περιοχές. Λόγω του ότι στο σύστημα του υποθηκοφυλακείου δεν περιλαμβάνει καταχωρίσεις κατά ακίνητα αλλά κατά ιδιοκτήτες, κατά την έρευνα γίνεται έλεγχος ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη, και δυνάμει ποιάς πράξης τούτος απέκτησε το ακίνητο, αν έχουν εμπράγματα βάρη, δουλείες, διεκδικήσεις κλπ. Ήδη ένας σημαντικός αριθμός περιοχών έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο, ενώ η διαδικασία της κτηματογράφησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.

Υποχρεωτική εκπροσώπηση δικηγόρων για τις συμβάσεις πώλησης ακινήτων

Στην Ελλάδα η εκπροσώπηση από δικηγόρους είναι υποχρεωτική κατά την κατάρτιση συμβολαίων αγοράς ακινήτων. Η προβλεπόμενες αμοιβές και εισφορές πρέπει να καταβάλλονται στον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο πριν την κατάρτιση της σύμβασης.