Οι στόχοι του νόμου είναι:

Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%,
Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%,
Τουλάχιστον το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) να χρησιμοποιείται έως το 2020 για τη θέρμανση και την ψύξη,
Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό 10%

Διαδικασία αδειοδότησης

Εξακολουθεί να απαιτείται άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την τροποποίηση του προηγούμενου νόμου, η άδεια αυτή δεν εκδίδεται πλέον από τον Υπουργό Οικονομίας, αλλά απευθείας από την ΡΑΕ . Αυτή η άδεια εκδίδεται ακόμα με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο νόμο. Τα κριτήρια αυτά, όπως για παράδειγμα, η εθνική ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η ενεργειακή απόδοση, η ωριμότητα του έργου, η ωριμότητα της τεχνικής εγκατάστασης, η τήρηση των διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών για τη χωροταξία, διαφέρουν ελάχιστα από τα προηγούμενα κριτήρια και υπάρχουν μόνον μερικές προσθήκες.

Οι αλλαγές περιγράφονται παρακάτω:

 1. Ο καθορισμός από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των δικτύων και του δικτύου, είτε σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης για τα νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με το ολοκληρωμένο σύστημα, για το σημείο σύνδεσης, τον τρόπο και το είδος της σύνδεσης πρέπει να πραγματοποιείται εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει πριν από τη χορήγηση της άδειας και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ΡΑΕ.
 2. Η ΡΑΕ εξετάζει το κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια, καθώς και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, και την πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε, εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ο φάκελος θεωρείται ότι είναι πλήρης εάν δεν ζητηθούν εγγράφως και εντός 30 ημερών συμπληρωματικά έγγραφα.
 3. Η απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και θα αποσταλεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Επίσης, πρέπει να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα. Ο υπουργός έχει προθεσμία 20 ημερών για να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο. Εάν υπάρχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβληθεί προσφυγή κατά της άδειας εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος πρέπει να εξετάσει την παρούσα προσφυγή εντός 20 ημερών. Εάν παρέλθει άπραγη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί.
 4. Οι αποφάσεις καταγράφονται σε μητρώο.
 5. Το πρόσωπο που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου δεν πρέπει να είναι και ο κάτοχος της άδειας. Πρέπει, ωστόσο, να επαληθευθεί εκ των προτέρων από την ΡΑΕ η ικανότητα χρηματοδότησης και στη συνέχεια τα στοιχεία του ατόμου που περιλαμβάνονται στην άδεια.
 6. Η άδεια εκδίδεται για μια περίοδο 25 ετών και μπορεί να παραταθεί κατά την ίδια περίοδο. Αυτό που είναι γνωστό ως άδεια εγκατάστασης θα πρέπει να ληφθεί εντός 30 μηνών από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, διαφορετικά παύει να ισχύει η άδεια παραγωγής. Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση για παράταση υπό ορισμένες πάντοτε προϋποθέσεις και πριν από τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.
 7. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων της άδειας, η άδεια πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Για να γίνει αυτό ο κάτοχος της άδειας κάνει μια αίτηση στη ΡΑΕ. Η απόφαση επί της αίτησης αυτής λαμβάνεται εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης και δημοσιεύεται προσηκόντως ενώ επίσης καταχωρείται και στο μητρώο. Υπάρχει πρόβλεψη για περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αίτηση αλλαγής, όπως αν η εγκατεστημένη ισχύς ή η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής της εγκατάστασης που έχει συνδεθεί με το σύστημα ή το δίκτυο αυξάνεται κατά 10%. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 5 εξακολουθούν να προβλέπουν υποχρέωση κοινοποίησης.
 8. Μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ, ο κάτοχος της άδειας μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο τμήμα 1. Η προθεσμία για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης δεν θα παραταθεί!
 9. Η απόκτηση της άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση των υπολοίπων αδειών μέχρι την σύνδεση με το δίκτυο. Αυτό δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από τη λήψη όλων των άλλων αδειών τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία.
 10. Εξαιρέσεις από την προϋπόθεση λήψης άδειας. Οι φορείς που σκοπεύουν να λειτουργήσουν μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με ισχύ μέχρι ένα (1) MW εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν την προαναφερθείσα άδεια. Αυτό ισχύει για όλες τις συστοιχίες που τίθενται σε λειτουργία από τον ίδιο φορέα εκτέλεσης του έργου σε ορισμένο ακίνητο. Στην τελευταία περίπτωση, η πληρωμή γίνεται βάσει της συνολικής παραγωγής από όλες τις συστοιχίες, και κατά συνέπεια, δεν υπολογίζεται ξεχωριστά κάθε συστοιχία επί ενός ακινήτου.
  Για την τελευταία κατηγορία εγκαταστάσεων μέχρι 1 MW, προβλέπεται επίσης ότι οι εγκαταστάσεις αυτές (!) δεν πρέπει να πωληθούν πριν τη λειτουργία τους. Κατ ‘εξαίρεση αυτές μπορούν, ωστόσο, να πωληθούν σε νομικά πρόσωπα, εάν το μετοχικό κεφάλαιο της αγοράστριας εταιρείας είναι πλήρως ελεγχόμενο από την πωλήτρια εταιρεία. Τέλος, (μετά την υποβολή της αίτησης)η ΔΕΣΜΗΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνδεση της μονάδας, εάν φυσικά δεν υπάρχει κάποιο τεχνικός λόγος που να εμποδίζει τη σύνδεση.
  Με την υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΕΣΜΗΕ, η τελευταία ελέγχει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της αιτούσας επί του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα παραγωγής. Σε περιοχές όπου η παραγωγή ενέργειας είναι «κορεσμένη» ή υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες, είναι προτιμότερη αυτή η κατηγορία εγκατάστασης.
 11. Δεν υπάρχει πλέον απαίτηση για τα προηγούμενη έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αρχική αξιολόγηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας
 12. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας είναι υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Αυτή πρέπει να εκδίδεται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πρέπει, ωστόσο,πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την αίτηση.
 13. Αφότου η ΡΑΕ εκδώσει την άδεια παραγωγής, πρέπει ακόμη να ληφθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά και έγγραφα για την έκδοσης της άδειας εγκατάστασης:

α. Προσφορά για σύνδεση με το δίκτυο

β. Απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα (EΠO)

γ. Άδεια από το Τμήμα Δασών, εφόσον απαιτείται, καθώς και κάθε άλλη άδεια που απαιτείται αναφορικά με τα δικαιώματα επί του ακινήτων.

 1. Εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης, η ΔΕΣΜΗΕ εκδίδει την προσφορά σύνδεσης, η οποία αποκτά ισχύ δεδικασμένου από τη στιγμή που εκδοθεί είτε η ΕΠΟ ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό σχετικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα . Η τελική προσφορά σύνδεσης ισχύει για 4 χρόνια και είναι δεσμευτική τόσο για τη ΔΕΣΜΗΕ όσο και για τον κάτοχο.
 2. Από την έκδοση της προσφοράς το ενδιαφερόμενο μέρος υποχρεούται να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, όπως έκδοση άδειας εγκατάστασης και υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΕΣΜΗΕ.
 3. Πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ολοκληρωμένος φάκελος και περιβαλλοντική μελέτη , προκειμένου για το ναχορηγηθεί ΕΠΟ.
 4. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η απόφασης σχετικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα πρέπει να εκδοθεί εντός 4 μηνών από την υποβολή του ολοκληρωμένου αρχείου. Ο υποβαλλόμενος φάκελος θεωρείται ότι είναι πλήρης, εάν δεν ζητήθούν εγγράφως άλλα έγγραφα, εντός 20 ημερών από την υποβολή του φακέλου. Η απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα (ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση) ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εάν η αίτηση υποβληθεί εντός 6 μηνών πριν την λήξη ισχύος της. Γενικά, πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία χορήγησης ειδικής περιβαλλοντική εξαίρεση(EΠΟ) θα υπάγεται εφεξής στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας εγκατάστασης, και κατά συνέπεια έχει μετακινηθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
 5. Η άδεια εγκατάστασης δημοσιεύεται επίσης και ισχύει για 2 χρόνια. Η άδεια εγκατάστασης μπορεί να ανανεωθεί μία φορά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
 6. Η άδεια λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών και ισχύει για 20 έτη στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για παράταση.
 7. Εάν η μονάδα μεταβιβαστεί, ο νέος κάτοχοςς διαδέχεται τον παλαιό κάτοχο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις απέναντι στον ΔΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος ιδιοκτήτης θα μεταβιβάσει την άδεια παραγωγής με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τη μεταβίβαση της άδεια λειτουργίας.
 8. Δεν πρέπει να χορηγείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που αποκλείονται από τη λήψη άδειας παραγωγής. O έλεγχος περιβαλλοντικής συμβατότητας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγηση απόφασης σύμφωνα με την Ενότητα 4, πρέπει να είναι διεξοδικός. Εξαιρούνται μόνο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε ανοικτό έδαφος που έχουν απόδοση ισχύος μέχρι 500 KW και οι εγκαταστάσεις που έχουν βρίσκονται σε κτίρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, εντός 20 ημερών και από την περιοχή που έχει δικαιοδοσία. Εκτός από την ισχύ της εγκατάστασης, ως μέρος της χορήγησης αυτού του πιστοποιητικού ελέγχεται εάν το οικόπεδο βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος NATURA 2000 ή εάν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 150 μέτρα σε σχέση με άλλο οικόπεδο για το οποίο έχει επίσης εκδοθεί άδεια.
 9. Θα συσταθεί, επίσης, μητρώο αδειών εγκατάστασης και τα εκδοθέντων πιστοποιητικών λειτουργίας και θα τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το μητρώο θα καταγράφει επίσης τις άδειες παραγωγής και τις πιθανές εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.
 10. στις συμβάσεις σύνδεσης με τον ΔΕΣΜΗΕ για όλες τις εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (ειδικές άδειες) θα τεθεί αποκλειστική προθεσμία για τη σύνδεση. Η συμμόρφωση με την προθεσμία αυτή συνδέεται με την επιβολή υποχρέωσης πληρωμής εγγύησης ή ποινικής ρήτρας οφειλόμενων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία.Ξεχωριστή υπουργική απόφαση θα ρυθμίσει τις ειδικές απαιτήσεις και κυρώσεις. Οι συμβάσεις που είχαν ήδη υπογραφεί πριν αυτός ο νόμος τεθεί σε ισχύ εξαιρούνται.
 11. Η σύμβαση με τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για 20 χρόνια. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα παράτασης , εφόσον τα δύο μέρη προχωρήσουν σε σχετική έγγραφη συμφωνία, και δεδομένου ότι η άδεια παραγωγής εξακολουθεί να ισχύει.
 12. Οι τιμές σύνδεσης για τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι οι εξής:
Έτος-ΜήναςΟλοκληρωμένο δίκτυοΝησιά που δεν συνδέονται με το ολοκληρωμένο δίκτυο
> 100 kW<100 kW
2009 Φεβρουάριος400,00450,00450,00
2009 Αύγουστος400,00450,00450,00
2010 Φεβρουάριος400,00450,00450,00
2010 Αύγουστος392,04441,05441,05
2011 Φεβρουάριος372,83419,43419,43
2011 Αύγουστος351,01394,89394,89
2012 Φεβρουάριος333,81375,54375,54
Αύγουστος 2012314,27353,55353,55
Φεβρουάριος 2013298,87336,23336,23
Αύγουστος 2013281,38316,55316,55
Φεβρουάριος 2014268,94302,56302,56
Αύγουστος 2014260,97293,59293,59
 1. Οι τιμές προσαρμόζονται κατά 25% κάθε χρόνο, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη συνάψει σύμβαση σύνδεσης κατά τη στιγμή που ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ και οι οποίες λειτουργούν τις εγκαταστάσεις τους, μπορούν να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους και να υιοθετήσουν το τιμολόγιο του Φεβρουαρίου του 2010. Σε αυτή την περίπτωση, οι ανωτέρω προσαρμογές στο τιμολόγιο θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Σε διαφορετική περίπτωση θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθ. 27Α του νόμου 3734/2009 .

Άλλες σημαντικές αλλαγές και καινοτομίες:

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και οι νέες διατάξεις επικεντρώνονται σε αυτές. Για το λόγο αυτό για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις πρέπει επίσης να λάβει χώρα δημόσια διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα εκδώσει άδεια για αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι επιμέρους απαιτήσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία υπεράκτιου εργοστασίου θα ορίζονται σε επόμενες υπουργικές αποφάσεις.Επιπλέον, πρέπει να πραγματοποιηθεί και διαδικασία περιβαλλοντικής συμβατότητας .

Η ανακατανομή της ειδικής εισφοράς ΑΠΕ (3%) αποτελεί μια άλλη σημαντική αλλαγή. Σύμφωνα με αυτήν, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από την εισφορά αυτή (1 / 3) θα διοχετεύεται ενμέρει στα τοπικά νοικοκυριά του δήμου εντός της οποίας έχει εγκριθεί η λειτουργία των μονάδων και εν μέρει στον ίδιο το δήμο. Ως εκ τούτου, οι δήμοι εντός των οποίων έχει εγκριθεί η εγκατάσταση πάρκων , θα πρέπει να επιβαρύνονται με χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα υπόλοιπα έσοδα από τις ΑΠΕ θα διοχετεύονται στο Ειδικό (“Πράσινο”) Ταμείο για την υλοποίηση των ρυθμιστικών και περιβαλλοντικών σχεδίων. Εντός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική στήριξη. Όσοι λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις απαλλάσσονται από την καταβολή αυτής της εισφοράς.

Οι επενδύσεις και η εγκατάσταση σταθμού πρέπει να είναι εφικτές σε εκτάσεις που έχουν προηγουμένως χαρακτηριστεί ως γεωργική γη υψηλού επίπεδου γεωργικής χρήσης.Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια χορηγείται μόνο εάν εντός του αντίστοιχου νομού δεν χρησιμοποιείται ποσοστό μεγαλύτερου του 1% τέτοιων εκτάσεων για να λειτουργήσουν μονάδες αυτού του τύπου.

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση μιας φωτοβολταϊκής μονάδας, αν και απαιτείται άδεια για εγκαταστάεις μικρής κλίμακας («έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας»)

Επίσης προβλέονται διαφορετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Συμπερασματικά, στον νόμο αυτό έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθες θετικές αλλαγές:

Άμεση χορήγηση αδειών από την ΡΑΕ, καθώς και καθορισμός δεσμευτικών και βραχύτερων προθεσμιών για τη δημόσια διοίκηση ..

Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασών από 36-60 μήνες σε 8-10 μήνες, σχηματισμός μιας ανεξάρτητης αρχής που συνδέεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την προώθηση επενδύσεων από ΑΠΕ, με τη μορφή «one-stop shop».

Η χορήγηση αδειών θα διαχωριστεί από την επιβολή περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και στο εξής θα εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου. Η ΡΑΕ πρέπει να χορηγείι την άδεια παραγωγής εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις με περιορισμένη ικανότητα παραγωγής.

Οι δύο φάσεις που αποτελούσαν την προηγούμενη περιβαλλοντική διαδικασία , εενσωματώνονται μία διαδικασία.