Από το έτος 2011 έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα η ίδρυση εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (στο εξής ΥΜΣ). Σκοπός της νομοθεσίας που καθιέρωσε την εν λόγω διαδικασία είναι η απλοποίηση στην ίδρυση οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, μέσω της κατάθεσης και έκδοσης εγγράφων από την ΥΜΣ ως κεντρική αρχή. ΥΜΣ στην περίπτωση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας αποτελεί ο το ΓΕΜΗ, ενώ εάν οι ιδρυτές επιλέξουν την ίδρυση της εταιρίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε ΥΜΣ μπορεί να αποτελέσει και συμβολαιογράφος της επιλογής τους.

Εφόσον οι ιδρυτές – εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα, απαιτούνται:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους άλλων χωρών.
 • εφόσον πρόκειται για υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και η προσκομιδή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σε περίπτωση που θα οριστούν ως διαχειριστές της ΙΚΕ
 • ΑΦΜ ή εφόσον δεν έχουν, συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ και δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου, εφόσον απαιτείται (έντυπα Μ1 και Μ7)

Εφόσον οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα ημεδαπής, απαιτούνται:

 • Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας
 • εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων
 • Για τις ΕΠΕ και ΙΚΕ απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και απόφαση του ΔΣ για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρία

Εφόσον οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα αλλοδαπής, απαιτούνται:

 • Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένα με σφραγίδα apostille ή θεώρηση από προξενική αρχή
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
 • Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 για απόδοση ΑΦΜ

Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση των ιδρυτών με γνήσιο της υπογραφής του. Επίσης απαιτείται κατάθεση μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής, ή υπεύθυνη δήλωση περί της έδρας της εταιρίας.

Η ίδρυση της εταιρίας μπορεί να γίνει σε περίπου 2-5 εργάσιμες ημέρες. Σύσταση εταιρίας είναι δυνατή και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Κατά τη σύσταση της εταιρίας συμπληρώνονται και κατατίθενται επιπλέον:

 • Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου και Καταχώρησης αυτών στο Επιμελητήριο
 • Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
 • Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ
 • Αίτηση για τη Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύστασή της
 • Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των ιδρυτών, εφόσον δεν προσκομίζεται
 • Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενημερότητας των εταίρων από ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν προσκομίζεται
 • Αίτηση για την εγγραφή του διαχειριστή στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης όπως προβλέπει ο νόμος