1. Εταιρικοί λογαριασμοί

  Από τις 1.1.2011 πρέπει όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων, οιουδήποτε είδους, όπως και οι μισθοί του προσωπικού, να γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Βάσει σχετικής απόφασης καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών (αυτή τη στιγμή και από 1.1.2014, το ύψος αυτό ανέρχεται σε 500 €) πάνω από το οποίο πρέπει να τηρείται ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής. Οι τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι σχετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί των εταιριών υποχρεούνται να υποβάλουν πληροφορίες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με τις διενεργηθείσες συναλλαγές.

 2. Περιουσιολόγιο

  Η κυβέρνηση που ήλθε στην εξουσία μετά τις εκλογές της 25.1.2015 έχει εξαγγείλει τη δημιουργία περιουσιολογίου, προκειμένου όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, να δηλώνουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως ακίνητα, αυτοκίνητα, πλωτά σκάφη, αεροσκάφη, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, καταθέσεις κλπ.

 3. Ηλεκτρονικοί έλεγχοι

  Με την χρήση ειδικού software, τα ελεγκτικά όργανα θα είναι σε θέση να διενεργούν αυτοματοποιημένους ελέγχους των στοιχείων, βάσει στοιχείων κινδύνου. Το μέγεθος του δείγματος θα προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος των φορολογουμένων.

 4. Ηλεκτρονική διασύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών

  Όλα τα υπουργεία συνδέονται ηλεκτρονικά με το υπουργείο οικονομικών. Ταυτόχρονα προβλέπεται η υποχρέωση των αρχών να προωθούν προς το υπουργείο οικονομικών οποιαδήποτε πληροφορία οικονομικού ενδιαφέροντος και οποιουδήποτε είδους, όπως αποζημιώσεις, απαιτήσεις κλπ.

 5. Έλεγχοι βάσει του κριτηρίου κινδύνου

  Ο στοχευμένος έλεγχος θα καταστεί δυνατός βάσει συστήματος risk-analysis και με εφαρμογή του point-system. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές τα κατάλληλα ελεγκτικά προγράμματα κάθε έτος.

 6. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

  Οι επιχειρήσεις ήδη μπορούν βάσει των διατάξεων του νέου κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Με τον τρόπο αυτόν οι ελεγκτικές αρχές έχουν αμεσότερη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία.

 7. Πιστοποίηση ψηφιακής υπογραφής

  Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να δύνανται να επικοινωνούν με ασφάλεια με το υπουργείο οικονομικών.

 8. Συναλλαγές άνω των 500 € χωρίς μετρητά

  Από 1.1.2014, όλες οι συναλλαγές άνω των 500 € θα πρέπει να γίνονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, ώστε να αναγνωρίζονται ως εκπεστέα έξοδα από τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

 9. Κίνητρα για την αποκάλυψη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής

  Από το 2011 προβλέφθηκαν κίνητρα για τα πρόσωπα που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

 10. Επιτάχυνση της είσπραξης προστίμων και λοιπών ποινών

  Οι προθεσμίες συντέμνονται, ενώ οι διαδικασίες επιβολής των προστίμων επιταχύνται. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα μπορούν να επιβάλουν τα πρόστιμα επί τόπου κατόπιν του ελέγχου. Παράλληλα εισάγεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας του καταστήματος, ωστόσο μόνο για την περίπτωση της επανειλημμένης παράβασης της υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών. Σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, η μη έκδοση ή μη ορθή έκδοση παραστατικών θα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του αφορολογήτου.

 11. Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο

  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών προβλέφθηκαν δραστικά μέτρα για την είσπραξη των απαιτήσεων του δημοσίου, όπως η άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που οφείλουν στο δημόσιο.

 12. Έλεγχος των συναλλαγών με offshore εταιρίες και κανόνες υποκεφαλαιοδότησης

  Το έτος 2010 προβλέθηκε ότι αγορές, έξοδα, μισθώματα και τόκοι, τα οποία προέρχονται από συναλλαγές με offshore εταιρίες, αναγνωρίζονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

 13. 13. Έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών (transfer pricing)
  Οι αρχικές διατάξεις του ν. 3728/2008 περί του ελέγχου του transfer pricing μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρίας, αυστηροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (νόμος 4172/2013).
 14. Πρόστιμα για φοροδιαφυγή

  Τα πρόστιμα για την φοροδιαφυγή έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά.

 15. Αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών

  Προβλέφθηκε η ίδρυση κέντρου ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. Επιπλέον στο πλαίσιο μέτρων που λήφθηκαν το έτος 2010 προβλέφθηκε η δημιουργία προσθέτων ελεγκτικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και η δημιουργία call-center για την υπενθύμιση των φορολογουμένων ως προς την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.