Ως Franchising νοείται η δραστηριότητα που αφορά στην υιοθέτηση και χρήση ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου μιας άλλης επιχείρησης, μέσω πληρωμής ορισμένης αμοιβής. Το πακέτο franchise που αποκτά ο δικαιοδόχος περιλαμβάνει ιδίως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, know how, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με το δικαίωμα χρήσης τους με σκοπό την μεταπώλησης αγαθών ή υπηρεσιών προς τελικούς καταναλωτές.

Ο δικαιοπάροχος συνιστά επιχείρηση που δίδει το δικαίωμα στον δικαιοδόχο να χρησιμοποιεί το σύστημα franchise του, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος. Δικαιοδόχος είναι η επιχείρηση ή το πρόσωπο που αποκτά το δικαίωμα από τον δικαιοπάροχο να χρησιμοποιεί το σύστημα franchise που ανέπτυξε ο τελευταίος, με σκοπό το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την χρήση του σήματος ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων του δικαιοπαρόχου.

Το πακέτο franchising συνιστά την ομάδα των πνευματικών και επιχειρηματικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, προτύπων χρήσης, σχεδίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και η τεχνογνωσία που μεταδίδεται από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο, με σκοπό την εμπορεία συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών.

Για τον δικαιοπάροχο συνιστά το franchising μια εναλλακτική στην ίδρυση υποκαταστημάτων για τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Με το franchising μπορεί ο δικαιοπάροχος να αποφύγει τα έξοδα και τις ευθύνες που θα συνεπαγόταν μια τέτοια επένδυση, αν τη διενεργούσε μόνος του με δικά του μέσα. Από την άλλη πλευρά, ο δικαιοδόχος εξαρτάται από τον δικαιοπάροχο, υπό την έννοια ότι ο δικαιοδόχος λειτουργεί τη δική του επιχείρηση και είναι υπεύθυνος γι’ αυτήν. Επομένως, ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να ελέγξει την καθημερινή της λειτουργία. Η επιτυχία του δικαιοπαρόχου εξαρτάται συνεπώς από την επιτυχία του δικαιοδόχου.

Στο ελληνικό δίκαιο δεν υφίσταται συγκεκριμένος νόμος για το franchising, επομένως η σύμβαση franchising υπόκειται στους εκάστοτε εφαρμοζόμενους κανόνες δικαίου, όπως π.χ. το ν. 4072/2012 περί εθνικών σημάτων, 1733/1983 περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 3959/2011 περί ελευθέρου ανταγωνισμού, τον αστικό κώδικα κλπ.