Απαραίτητα έγγραφα για την αγοροπωλησία ακινήτου

Πωλητής:

 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο)
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας
 • Κτηματολογικό διάγραμμα
 • Πιστοποιητικό κτηματογραφουμένου ακινήτου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Βεβαίωση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κληρονομιάς / δωρεάς (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση)
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 • Πιστοποιητικό μηχανικού ότι δεν έχουν διαπιστωθεί αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο ή τυχόν διαπιστωθείσες έχουν τακτοποιηθεί με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4178/2013)

Αγοραστής:

 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου