Με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες καταρτίζονται μεταξύ κρατών, στόχος είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη. Στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται η έκταση του δικαιώματος φορολόγησης για τα συμβαλλόμενα κράτη  σχετικά με τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν / υφίστανται στα συγκεκριμένα κράτη. Για όλες τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας προβλέπονται, κατά βάση, οι ακόλουθες αρχές:

  • Η αρχή του κράτους κατοικίας: ένα πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας, όπου έχει την μόνιμη ή συνήθη κατοικία του
  • Η αρχή του κράτους πηγής: κατ’ αυτήν, ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος της χώρας στην οποία προκύπτει το εισόδημά του
  • Η αρχή του παγκοσμίου εισοδήματος: σύμφωνα μ’ αυτήν, το πρόσωπο φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του σε μια μόνο χώρα
  • Αρχή της εδαφικότητας: το πρόσωπο φορολογείται μόνο για το εισόδημα που έχει αποκτήσει στη συγκεκριμένη χώρα

Η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με διάφορες χώρες. Ακολούθως θέτουμε ενδεικτικά τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί με τη Γερμανία και την Αυστρία.