Στην Ελλάδα τα φωτοβολταϊκά έχουν γίνει μια από τις πιο ελκυστικές και προσοδοφόρες επενδύσεις για πολλές ομάδες εκτός από τους Έλληνες πολίτες. Αυτή η επενδυτική ευκαιρία είναι προσιτή σε οποιονδήποτε στην Ελλάδα και όλοι μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η επένδυση αυτή.

Ποιος δεν θα ήθελε να εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη, τακτική, μηνιαία πηγή εισοδήματος, η οποία

χρηματοδοτείται από εφάπαξ συνεισφορά στο σύνολο των επενδυτικών δαπανών κατά την έναρξη του έργου, και σε αντάλλαγμα εγγυάται κέρδη για τουλάχιστον 20 χρόνια σε μηνιαία βάση,
συνδέεται με σχετικά χαμηλό κόστος συντήρησης ,
δεν απαιτεί απασχόληση εργατικού δυναμικού, προκειμένου να λειτουργήσει η επιχείρηση, ούτε απαιτεί προσωπική εργασία,
δεν απαιτεί μόνιμη παρουσία του επιχειρηματία ή συνεχή εποπτεία του χώρου

Η απάντηση είναι τα φωτοβολταϊκά

Όλα ξεκινούν με το ότι η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεμένη με την ηλιοφάνεια. Το μυστικό βρίσκεται στην αξιοποίηση του ηλιακού φωτός και τη μετατροπή του σε ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία και η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στην ελληνική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές τιμές αγοράς που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Η έντονη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, εγγυάται ότι η επένδυση θα έχει επιτυχία και καθιστά εύκολη την επιτυχία της επένδυσης.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσφέρει τις υψηλότερες τιμές σύνδεσης. Αυτό καθίσταται σαφές αν λάβει κανείς ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου η τιμή σύνδεσης ανέρχεται στα € 0,40, τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από τις τιμές στην Ελλάδα. Εδώ, η τιμή σύνδεσης είναι μεταξύ € 0,40 και 0,52€/kWh.

Οι αρχικές δυσκολίες που έχουν εμφανιστεί σε άλλες περιοχές έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ήδη επιλεγεί άλλες λύσεις προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του έργου. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, οι επενδυτές και οι φορείς υλοποίησης των σχεδίων που έχει αποκτηθεί δημιουργώντας έτσι μια άδεια, προχώρησε στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, για να διαπιστώσουν μόνο μετά την εγκατάσταση του εργοστασίου ότι οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να τους αφήσουμε να συνάψει τη σύμβαση των εισροών με την αιτιολογία ότι η σύνδεση προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ή το κόστος σύνδεσης ήταν δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με την επένδυση. Η συνέπεια ήταν ότι μετά από μια σημαντική συμβολή στις επενδύσεις κατέστη τελικά αδύνατον να αποδώσει καρπούς το σχέδιο. Στην Ελλάδα η νόμιμη διαδικασία αδειοδότησης έχει λάβει υπόψη και ως εκ τούτου έχει εξαλείψει αυτούς τους κινδύνους, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες συνέπειες και ζημίες για τους επενδυτές και τους φορείς εκμετάλλευσης του έργου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις προαναφερθείσες υποθέσεις υπάρχει η υποχρέωση να αποκτηθεί αυτό που είναι γνωστό ως προσφορά σύνδεσης. Αυτό αντιπροσωπεύει μια απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και πρέπει να ληφθεί πριν χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης χορηγείται. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο αυτό υπάρχει έλεγχος της ύπαρξης ή έλλειψης των προϋποθέσεων σύνδεσης που πρέπει να πληρούνται στο επιθυμητό σημείο τοποθέτησης. Η προϋπόθεση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν χορηγούνται άδειες εγκατάστασης, χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες σύνδεσης.

Η απαίτηση αυτή αποτελεί μόνο μία από τις ιδιαιτερότητες της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό το μέγιστο δυνατό βαθμό βεβαιότητας για την υλοποίηση της επένδυσης. Βασικά η ελληνική διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων των τελευταίων τριών χρόνων, η διαδικασία χορήγησης αδειών υπό συζήτηση έχει βελτιωθεί, απλουστευθεί και την επισπευσθεί προς όφελος του κατόχου της άδειας και των επενδυτών. Η ελληνική ρυθμιστική αρχή, η ΡΑΕ, έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

Συνολικά 900 MW θα πρέπει να εγκριθούν για την Ελλάδα στο εγγύς μέλλον. Αυτό καθιστά σαφές ότι θα υπάρξουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχει και η δυνατότητα υψηλών κερδών για τους επενδυτές σε βάθος χρόνου και με μικρή μόνο προσωπική επένδυση. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει, ακόμη και στην περίπτωση των πολύ μικρών εγκαταστάσεων που, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεν υπόκεινται ακόμη σε διαδικασία αδειοδότησης. Μια μικρή εγκατάσταση 20 kW διασφαλίζει μέσο όρο ετήσιων κερδών ύψους € 17.000 και ως εκ τούτου μηνιαία κέρδη € 1.200 έως €1.500. Σε βάθος 20ετίας, το επενδυτικό κεφάλαιο θα έχει εξοφληθεί σε 5-7 χρόνια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καθαρό κέρδος από αυτό το σημείο και μετά και για τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια.

Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που καθιστά την επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό έργο ιδιαίτερα ελκυστική, είναι οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 καθώς και η τροπολογία του. Έως 40{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} της επένδυσης μπορεί να καλυφθεί από επιδοτήσεις του κράτους. Και η δυνατότητα χρηματοδότησης ποσοστού 35{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} επί του συνολικού ποσού της επένδυσης με τραπεζικό δάνειο έχει ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να πρέπει να συνεισφέρει μόνο το 25{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} του ποσού επένδυσης ως ίδια κεφάλαια.( Οι παρακάτω σύνδεσμοι – ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα). Κατά συνέπεια, κατ’ ανώτατο όριο για μια μικρή μονάδα 20 kW απαιτείται ποσό ιδίων κεφαλαίων ύψους € 30.000. Βέβαια το ποσό αυτό μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερο, ανάλογα με το κόστος που απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί η δυνατότητα του επενδυτή να επιτύχει την απαλλαγή από το ΦΠΑ για όλα τα έξοδα (πχ κόστος υλικών). Η φορολογική απαλλαγή χορηγείται από την αρμόδια εφορία. Ως εκ τούτου, σε γενικές γραμμές, αξίζει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Και καθώς ο ήλιος στην Ελλάδα δεν δύει ποτέ, όλοι μπορούν να έχουν τη θέση τους στον ελληνικό ήλιο …