Η ελληνική πολιτεία χορηγεί γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις για την μετατροπή της εταιρείας, τη συγχώνευση και γενικότερα τον μετασχηματισμό. Οι νόμοι 2166/1993, 1297/1972 και 2386/1996 περιέχουν τέτοιες σχετικές νομικές διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθ. 3 Ν. 2166/1993, δεν οφείλονται φόροι και τέλη επί της συναλλαγής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1297/1972 (του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί) η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, μεταξύ άλλων, ως μέρος του μετασχηματισμού μένει αφορολόγητη.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2386/1996, μέχρι το 25{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} των καθαρών κερδών απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος για τα πρώτα πέντε οικονομικά έτη από τη μεταφορά για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης όλων των μορφών νεοσυσταθείσας ή απορροφώσας εταιρείας (προσωπικές, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρίες).

Λόγω αυτών των συνθηκών, μπορεί να είναι εξαιρετικά λογικό να επιλέξει κάποιος την απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης αντί για σύσταση (π.χ. με ενοποίηση / συγχώνευση ή διάσπαση), και ως εκ τούτου απολαμβάνει τις εν λόγω φορολογικές ελαφρύνσεις και προσφεύγει σε άλλα πλεονεκτήματα μέσω της αλλαγής της εταιρικής μορφής.