Σύμφωνα με το άρ. 28 του αστικού κώδικα, η κληρονομική διαδοχή υπόκειται στο δίκαιο του κράτους του οποίου την ιθαγένεια είχε ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο του θανάτου του. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν στο πλαίσιο της κληρονομίας υφίστανται περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, η κληρονομική διαδοχή υπόκειται στους κανόνες του ελληνικού δικαίου εφόσον ο κληρονομούμενος ήταν Έλληνας.

Για Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, το άρ. 21 του ν. 1738/1987 ορίζει ότι Έλληνες πολίτες που έχουν ζήσει τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη προ του θανάτου τους στο εξωτερικό, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς περί της νόμιμης μοίρας. Η συγκεκριμένη διάταξη συνιστά εξαίρεση από το άρ. 28 του αστικού κώδικα, καθώς αφήνει ένα παράθυρο σχετικά με τους κανόνες της νόμιμης μοίρας του ελληνικού δικαίου ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με Έλληνες πολίτες.

Μια περαιτέρω εξαίρεση στο άρ. 28 ΑΚ προβλέπεται σε σχέση με τις τυπικές προϋποθέσεις εγκυρότητας των διαθηκών. Έτσι, η εγκυρότητα των διαθηκών καθορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961. Σε συμφωνία μ’ αυτήν, το άρ. 11 του αστικού κώδικα ορίζει ότι ο τύπος διαθήκης κατά τον χρόνο σύνταξής της υπόκειται στο δίκαιο του τόπου που υπόκειται αυτή βάσει του περιεχομένου της, ή στο δίκαιο του τόπου όπου συντάχθηκε ή στο δίκαιο ιθαγένειας του διαθέτη. Κατά την κρατούσα άποψη θεωρείται έγκυρη μια διαθήκη που συντάχθηκε από Έλληνα στο εξωτερικό.