Ως λαθρεμπορία νοείται η παράνομη εισαγωγή λαθραίων εμπορευμάτων από το εξωτερικό, τα οποία συνήθως είναι πιο ακριβά στη χώρα προορισμού από ότι στη χώρα προέλευσής τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας εισαγωγής, στην έλλειψη φυσικών κοιτασμάτων, στο διαφορετικό νομοθετικό σύστημα, ιδίως σε ότι αφορά τη ρύθμιση των τελωνειακών και φορολογικών θεμάτων, στους εμπορικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα ή γενικά στην έλλειψη διαθεσιμότητά τους στη χώρα προορισμού. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, όπλων και τσιγάρων καθώς και σε αυτό της εμπορίας ανθρώπων, καθότι έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σημασία λόγω του ότι τα σύνορα της Ελλάδας, που αποτελούν τα σημεία εισόδου, ταυτίζονται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλαίσιο ποινής:

  • 6 μήνες-5 χρόνια
  • 1-5 χρόνια, σε περίπτωση υπότροπου δράστη ή ένοπλης τέλεσης ή τέλεσης από τουλάχιστον τρία άτομα ή επέλευσης ζημίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 30.000
    Ευρώ
  • 5-20 χρόνια, σε περίπτωση που η ζημία υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ.

Συνήθεις περιπτώσεις λαθρεμπορίας συνιστούν: η κατοχή λαθραίων εμπορευμάτων εις γνώση της λαθραίας προέλευσής τους (π.χ. λαθραία τσιγάρα), η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης ή πετρελαίου κίνησης χωρίς άδεια της τελωνειακής αρχής και χωρίς δικαιολογημένη κατοχή, ο τεμαχισμός αυτοκινήτου στην αλλοδαπή με σκοπό την εισαγωγή του με τη μορφή ανταλλακτικών και τη συναρμολόγησή τους σε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, η αφαίρεση του αριθμού πλαισίου ενός αυτοκινήτου και η τοποθέτησή του σε άλλο (λαθραίο) αυτοκίνητο, η εικονική μετοικεσία με σκοπό την ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου από το εξωτερικό στην Ελλάδα χωρίς όμως να πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού, η απόκρυψη του πραγματικού σκοπού εισαγωγής προϊόντων με σκοπό την καταβολή χαμηλότερου ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ).