Κοινή απιστία τελεί όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή τη διαχείριση. Συχνές περιπτώσεις κοινής απιστίας συνιστούν πράξεις διαχείρισης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή του μεσεγγυούχου, από τις οποίες βλάπτεται η περιουσία της επιχείρησης.

Πλαίσιο ποινής:

  • 3 μήνες-5 έτη, αν ο δράστης ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση
  • 5-10 έτη, αν η ζημία υπερβαίνει τις 15.000 Ευρώ.

Απιστία στην υπηρεσία τελεί ο υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιονδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια, τη δημοτική ή την κοινοτική περιουσία, ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη.

Πλαίσιο ποινής:

  • 6 μήνες-5 έτη 2-5 έτη, αν η ελάττωση της δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής περιουσίας ή της περιουσίας του ΝΠΔΔ είναι ιδιαίτερα μεγάλη
  • 5-10 έτη, αν ο δράστης μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας υπερβαίνει τις 15.000 Ευρώ ή η αξία του αντικειμένου της πράξης είναι πάνω από 73.000 Ευρώ. Αν με την πράξη του ο υπάλληλος στρέφεται κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ και η ζημία υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ προβλέπονται 5-20 έτη ή ακόμη και ισόβια.