Τέλεση φοροδιαφυγής ή ενός φορολογικού αδικήματος υπάρχει σε περίπτωση μη καταβολής ή μη πλήρους καταβολής φόρων καθώς και σε περίπτωση μη έγκαιρου καθορισμού αυτών, λόγω της μη εκπλήρωσης από πρόθεση των υποχρεώσεων του φορολογουμένου ή του υπόχρεου σε υποβολή φορολογικής μήνυσης απέναντι στο Δημόσιο.

Πλαίσιο ποινής:

  • Παράλειψη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: 1-5 έτη, εφόσον ο φόρος σε κάθε διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τις 15.000 Ευρώ ή 5-20 έτη, αν ο φόρος υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ.
  • Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών: 10 μέρες-5 έτη, εφόσον το προς απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 3.000 Ευρώ, 1-5 έτη, εφόσον το ποσό είναι μεταξύ 3.000-75.000 Ευρώ, και 5-20 έτη, εφόσον υπερβαίνει τις 75.000 Ευρώ,
  • Σε περίπτωση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων: 3 μήνες-5 έτη ή 1-5 έτη, αν πρόκειται για ανύπαρκτη συναλλαγή και η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τις 3.000 Ευρώ ή 5-20 έτη, αν η συνολική αξία υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ,
  • Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο: 10 μέρες-1 έτος ή 6 μήνες-5 έτη ή 1-5 έτη ή 3-5 έτη, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 5.000, 10.000, 50.000 ή 150.000 Ευρώ, αντίστοιχα.

Όταν το φορολογικό αδίκημα τελείται από νομικό πρόσωπο, η ποινική δίωξη ασκείται κατά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρίας, κατά των εχόντων προσωπική ευθύνη εταίρων μιας ομόρρυθμης εταιρίας, κατά του διαχειριστή μιας ετερόρρυθμης εταιρίας ή μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, κατά του διευθυντή, αντιπροσώπου ή πράκτορα αλλοδαπής επιχείρησης κλπ.

Περαιτέρω, συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής συνιστούν:

  • η έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων αφορούντων ανύπαρκτες συναλλαγές,
  • η καταχώριση από διαχειριστή στα βιβλία της εταιρίας εικονικών τιμολογίων με σκοπό την εμφάνιση μεγαλύτερων δαπανών και την καταβολή μικρότερου φόρου,
  • η αποδοχή από πρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας υπερτιμολογημένων τιμολογίων με σκοπό την είσπραξη μεγαλύτερης επιδότησης για την εταιρία,
  • η πώληση εμπορευμάτων σε αλλοδαπές εταιρίες με εικονικά τιμολόγια και η μεταπώλησή τους σε ανύπαρκτες ελληνικές εταιρίες με σκοπό την είσπραξη ΦΠΑ από την ενδοκοινοτική συναλλαγή.