Τη βάση του ελληνικού ποινικού δικαίου αποτελεί ο ποινικός κώδικας, καθώς και ορισμένοι ειδικοί ποινικοί νόμοι, ενώ η ποινική διαδικασία ρυθμίζεται κυρίως από τον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Το ελληνικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλα τα εγκλήματα που τελούνται εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης -αν και υπό όρους- και σε εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή. Εγκλήματα που τελούνται στην Ελλάδα

Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων εμπίπτουν εγκλήματα, τα οποία τελούνται είτε από Έλληνες είτε από αλλοδαπούς εντός της Ελλάδας. Εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή

Η ισχύς του ελληνικού δικαίου εκτείνεται επίσης και σε εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και προϋποθέσεις:

1) Σε περίπτωση έλληνα δράστη:

  • η πράξη πρέπει να στρέφεται κατά αλλοδαπού ή έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή και
  • να τιμωρείται ως έγκλημα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής χώρας, ενώ ως κακούργημα ή πλημμέλημα κατά το ελληνικό δίκαιο

2) Σε περίπτωση αλλοδαπού δράστη:

  • η πράξη πρέπει να στρέφεται κατά έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή και
  • να τιμωρείται ως έγκλημα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής χώρας, ενώ ως κακούργημα ή πλημμέλημα κατά το ελληνικό δίκαιο

3) Σε περίπτωση είτε έλληνα είτε αλλοδαπού δράστη:

  • η ελληνική πολιτεία διατηρεί για συγκεκριμένα, ιδιαίτερης απαξίας, εγκλήματα (λ.χ. εμπορία ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων) αυξημένο το ενδιαφέρον της για άσκηση ποινικής δίωξης
  • είναι αδιάφορο, αν η πράξη τιμωρείται ως έγκλημα και κατά το αλλοδαπό δίκαιο
  • η κίνηση της ποινικής δίωξης στην αλλοδαπή, δεν εμποδίζει την κίνηση της ποινικής δίωξης για την ίδια πράξη στην Ελλάδα.

Η ποινική δίωξη για πλημμελήματα που τελούνται από έλληνα στην αλλοδαπή ή από αλλοδαπό εναντίον έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή προϋποθέτει:

  • έγκληση του παθόντος ή
  • αίτηση της κυβέρνησης της χώρας όπου τελέστηκε το έγκλημα