Για την έννοια «οικονομική εγκληματικότητα», γνωστή και ως “white collar crime”, δεν υφίσταται κάποιος νομοθετικός ορισμός. Σε αυτήν υπάγονται πολύ περισσότερο ποινικά αδικήματα, τα οποία τελούν συνήθως σε αναφορά με οικονομικά μεγέθη ή όρους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις είναι δυνατόν να στρέφονται τόσο κατά φυσικών προσώπων όσο και κατά επιχειρήσεων ή και του ίδιου του κράτους (ιδίως του δημόσιου τομέα).

Ενόψει της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης και της συνδεόμενης με αυτή ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ανακύπτουν διαρκώς νέες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, για τις οποίες δημιουργείται η ανάγκη αφενός εννοιολογικού προσδιορισμού τους και αφετέρου ρύθμισης από ποινικούς νόμους.

Οι υπάρχουσες ποινικές διατάξεις που προβλέπουν οικονομικά εγκλήματα εντοπίζονται στον ποινικό κώδικα και σε διάφορους ειδικούς ποινικούς νόμους, όπως σε φορολογικούς νόμους, στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, στο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού κ.α.

Πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ελληνικού ποινικού δικαίου καθώς και με το δικαίωμα συμμετοχής του θύματος στην ποινική διαδικασία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Πεδίο εφαρμογής του ελληνικού δικαίου και πολιτική αγωγή.