Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Ο τομέας της παροχής συμβουλών προς επιχειρήσεις λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στους τομείς παροχής υπηρεσιών της KPAG. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν να αναπτυχθούν, να βρουν χρηματοδότηση ή και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εξωτερικό.
Από την KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία παρέχονται οι ακόλουθες συμβουλευτικές επιχειρήσεις
Mergers and Acquisitions (συγχωνεύσεις και εξαγορές)

Ίδρυση εταιριών, ίδρυση θυγατρικών εταιριών

Δίκαιο και φορολογία

Παρακαλούμε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας και τις λοιπές πληροφορίες που παραθέτουμε σχετικά π.χ. με την εξαγορά επιχειρήσεων, μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, μετατροπές εταιριών.