Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Πτωχευτικά αδικήματα – Χρεοκοπία

Ως πτωχευτικά χαρακτηρίζονται τα αδικήματα που τελούν σε συνάφεια με την πτωχευτική διαδικασία που κινείται σε βάρος μιας επιχείρησης ή ενός φυσικού προσώπου. Όταν μια επιχείρηση (ή και ένα φυσικό πρόσωπο) δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, γίνεται λόγος για αδυναμία πληρωμών και συνεπώς για αφερεγγυότητα της επιχείρησης. Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες μπορούν επιπρόσθετα να καταστούν αφερέγγυες σε περίπτωση υπερχρέωσής τους, δηλαδή όταν το εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο δεν υπάρχει πια ή όταν οι υποχρεώσεις της εταιρίας υπερβαίνουν την περιουσία της.

Με το Ν 3588/2007 προβλέφθηκαν οκτώ περιπτώσεις πτωχευτικών αδικημάτων:

  1. η εξαφάνιση περιουσιακών στοιχείων που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτουν στην πτωχευτική περιουσία (π.χ. απόκρυψη εμπορευμάτων σε άγνωστο τόπο),
  2. η κατάρτιση ζημιογόνων δικαιοπραξιών (λ.χ. εικονικές ή καταδολιευτικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε συγγενικά πρόσωπα του οφειλέτη),
  3. η προμήθεια εμπορευμάτων με πίστωση και η διάθεσή τους σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους,
  4. η αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων τρίτων,
  5. η παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων,
  6. η εξαφάνιση, απόκρυψη ή καταστροφή εμπορικών βιβλίων,
  7. η παράλειψη της κατά το νόμο σύνταξης των ισολογισμών ή της απογραφής,
  8. η ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη με άλλον τρόπο (λ.χ. γονική παροχή ακινήτου σε τέκνο του οφειλέτη) ή η απόκρυψη εκ μέρους του οφειλέτη των αληθινών δικαιοπρακτικών του σχέσεων.

Πλαίσιο ποινής:

Σε περίπτωση πτώχευσης νομικού προσώπου, ποινική ευθύνη έχουν οι διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές τους. Τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται και αν έλαβαν προκαταβολές ανώτερες από αυτές που προβλέπονται στο καταστατικό του νομικού προσώπου.