Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Downloads – Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικά με νομικές υποθέσεις σε Ελλάδα και Γερμανία


Προσωπικές εταιρίες – Ε.Ε. και Ο.Ε.

Προ της ίδρυσης μίας επιχείρησης τίθεται το ερώτημα επιλογής του κατάλληλου εταιρικού τύπου. Το ερώτημα αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο σκοπός της εταιρίας, ο αναμενόμενος τζίρος της – και συνεπώς η φορολογία της -, το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο, η δυνατότητα εύκολης αλλαγής των εταίρων κλπ.
Μία προσωπική εταιρία συνήθως δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για μία εταιρία που στοχεύει σε διεθνή δραστηριότητα, με την εξαίρεση ίσως της ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ακολούθως παρατίθενται κάποια στοιχεία για τις εταιρικές μορφές της Ε.Ε. και της Ο.Ε.

Ετερόρρυθμη εταιρία (ΕΕ)

Η ετερόρρυθμη ιδρύεται από τουλάχιστον δύο εταίρους, εκ των οποίων ο ένας είναι ομόρρυθμος και ο άλλος ετερόρρυθμος. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με ολόκληρη την προσωπική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της Ε.Ε., και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης της εταιρίας. Ο ετερόρρυθμος ευθύνεται αντίθετα μόνο μέχρι το ύψος της εισφοράς του. Der Kommanditist haftet hingegen lediglich mit seiner vereinbarten Einlage und ist von der Geschaftsfuhrung ausgeschlossen.
Για την ίδρυση μίας ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει να συνεταιρισθούν τουλάχιστον δύο άτομα, ή, κατά την διατύπωση του νόμου, να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό (άρ. 741 ΑΚ)
Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρίας επιτρέπεται μόνο με άδεια του δικαστηρίου.
Σημαντικά χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρίας στην Ελλάδα:

Ομόρρυθμη εταιρία

Για την ίδρυση μίας ομόρρυθμης εταιρίας πρέπει να συνεταιρισθούν τουλάχιστον δύο πρόσωπα, , ή, κατά την διατύπωση του νόμου, να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό (άρ. 741 ΑΚ). Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρίας επιτρέπεται μόνο με άδεια του δικαστηρίου. Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα με την περιουσία τους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
Σημαντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρίας:

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr