Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Πεδίο εφαρμογής του ελληνικού ποινικού δικαίου

Τη βάση του ελληνικού ποινικού δικαίου αποτελεί ο ποινικός κώδικας, καθώς και ορισμένοι ειδικοί ποινικοί νόμοι, ενώ η ποινική διαδικασία ρυθμίζεται κυρίως από τον κώδικα ποινικής δικονομίας.

Το ελληνικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλα τα εγκλήματα που τελούνται εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης -αν και υπό όρους- και σε εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή. Εγκλήματα που τελούνται στην Ελλάδα

Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων εμπίπτουν εγκλήματα, τα οποία τελούνται είτε από Έλληνες είτε από αλλοδαπούς εντός της Ελλάδας. Εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή

Η ισχύς του ελληνικού δικαίου εκτείνεται επίσης και σε εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις και προϋποθέσεις:

1) Σε περίπτωση έλληνα δράστη:

2) Σε περίπτωση αλλοδαπού δράστη:

3) Σε περίπτωση είτε έλληνα είτε αλλοδαπού δράστη:

Η ποινική δίωξη για πλημμελήματα που τελούνται από έλληνα στην αλλοδαπή ή από αλλοδαπό εναντίον έλληνα πολίτη στην αλλοδαπή προϋποθέτει: