Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Παραβίαση απορρήτου των επιχειρήσεων

Η αποκάλυψη ενός επιχειρηματικού απορρήτου από τον εργαζόμενο κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του είναι αξιόποινη και γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση, αν το απόρρητο του το είχαν εμπιστευθεί λόγω της υφιστάμενης σχέσης εργασίας. Τα ίδια ισχύουν και για τη λεγόμενη κατασκοπεία των επιχειρήσεων. Με τον όρο «επιχειρηματικό απόρρητο» αποδίδεται κάθε γεγονός αναφερόμενο σε επιχείρηση ή βιομηχανία, το οποίο:

Περιπτώσεις επιχειρηματικών ή βιομηχανικών απορρήτων συνιστούν:

Πλαίσιο ποινής:

Χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης απορρήτου επιχειρήσεων συνιστά η παράδοση απόρρητων εγγράφων σε ανταγωνίστρια εταιρία, η παραβίαση του Η/Υ μιας επιχείρησης με σκοπό την αντιγραφή απόρρητων στοιχείων ή και ολόκληρων ηλεκτρονικών προγραμμάτων κ.λπ.

Ιδιαίτερο καθήκον τήρησης του απορρήτου επιχειρήσεων έχουν π.χ. οι ακόλουθες ομάδες επαγγελματιών: