Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Υπεξαίρεση

Περιγραφή του εγκλήματος

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τέλεση της υπεξαίρεσης είναι τα ακόλουθα:

Η υπεξαίρεση μπορεί να τελεστεί από τον οποιονδήποτε. Κατ’ εξαίρεση στο πρόσωπο του υπαιτίου πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, όταν το αντικείμενο που υπεξαιρείται του το έχουν εμπιστευθεί:

Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει ότι το κινητό πράγμα που κατέχει και που ιδιοποιείται είναι ξένο και να θέλει να ιδιοποιηθεί παράνομα αυτό.

Ποινική κύρωση

Η υπεξαίρεση προβλέπεται στο άρθρο 375 ΠΚ και τιμωρείται:

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Η τυποποίηση της υπεξαίρεσης αποβλέπει στην προστασία της ιδιοκτησίας.