Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Πλαστογραφία

Περιγραφή του εγκλήματος

Ένα από τα συχνά τελούμενα εγκλήματα στις καθημερινές συναλλαγές είναι η πλαστογράφηση ενός εγγράφου, όπως λ.χ. είναι η φωτοτυπία, το σήμα μιας επιχείρησης κλπ. Αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

Ο πλαστογράφος θα πρέπει να έχει σκοπό να παραπλανήσει άλλον με τη χρήση του εγγράφου και μάλιστα σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.

Ποινική κύρωση

Η πλαστογραφία προβλέπεται στο άρθρο 216 ΠΚ και τιμωρείται:

Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον ίδιο τον πλαστογράφου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση, ενώ αν αυτός που κάνει χρήση του εγγράφου είναι άλλο πρόσωπο η πράξη τιμωρείται αυτοτελώς ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 3 μήνες.

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Η ποινικοποίηση της πλαστογραφίας αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των έγγραφων συναλλαγών.