Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Οικονομική εγκληματικότητα

Η ενεργός συμμετοχή του ανθρώπου στην οικονομική και συναλλακτική ζωή είναι σημαντική για την ανάπτυξη των κοινωνιών, ευνοεί όμως και την εκδήλωση μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποίες μπορούν να πλήξουν ιδίως την περιουσία ή την ιδιοκτησία φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων, οργανισμών ή και του ίδιου του κράτους. Πρόκειται για τα λεγόμενα «οικονομικά εγκλήματα» ή τη λεγόμενη «οικονομική εγκληματικότητα», η οποία αφορά δράστες εγκλημάτων που τελούνται στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Στη διάρκεια του χρόνου πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στην ποσοτική και ποιοτική μετεξέλιξη της οικονομικής εγκληματικότητας, όπως το διασυνοριακό εμπόριο και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, προσφάτως δε και η οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα αφενός να ανακύψουν νέες μορφές οικονομικών εγκλημάτων και αφετέρου οι ήδη υπάρχουσες μορφές να εμφανίζουν έναν πιο σύνθετο χαρακτήρα.