Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Δωροδοκία παθητική

Περιγραφή του εγκλήματος

Η παθητική δωροδοκία μπορεί να τελεστεί μόνο από υπάλληλο. Ο δωρεολήπτης θα πρέπει να δρα κατά παράβαση των υπαλληλικών καθηκόντων του και ή:

Ο δωροδοκούμενος υπάλληλος μπορεί να προβεί στην τέλεση του εγκλήματος είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τη μεσολάβηση τρίτου. Η απαίτηση ή η λήψη ή η αποδοχή υπόσχεσης για καταβολή ωφελημάτων στο μέλλον πρέπει να συνδέεται με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του υπαλλήλου, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Τα δε ωφελήματα μπορούν να προορίζονται είτε για τον ίδιο τον υπάλληλο είτε για κάποιον τρίτο.

Για να τελεστεί το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας,  πρέπει ο υπάλληλος να γνωρίζει και να θέλει να παραβιάσει τα καθήκοντά του, απαιτώντας, λαμβάνοντας ή κάνοντας δεκτή υπόσχεση καταβολής ωφελημάτων, τα οποία προορίζονται είτε για τον ίδιο είτε για κάποιον τρίτο και έχουν σχέση με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.

Ποινική κύρωση

Η παθητική δωροδοκία προβλέπεται στο άρθρο 235 ΠΚ και τιμωρείται:

Η παρεπόμενη ποινή της δήμευσης

Στην προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς, ο έλληνας νομοθέτης τροποποίησε πρόσφατα με το Ν 3849/2010 το άρθρο 238 ΠΚ που προέβλεπε τη δήμευση αποκλειστικά και μόνο των δώρων (ή της αξίας τους) που δίδονταν στον υπάλληλο, διευρύνοντας σημαντικά τον κατάλογο των υποκείμενων σε δήμευση πραγμάτων.  Ειδικότερα, το δικαστήριο, που καταδικάζει τον υπάλληλο για το πλημμέλημα ή το κακούργημα της παθητικής δωροδοκίας, διατάσσει υποχρεωτικά τη δήμευση:

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Η ποινικοποίηση της παθητικής δωροδοκίας στοχεύει στην προστασίας της διαφύλαξης του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Δωροδοκία ενεργητική

Περιγραφή του εγκλήματος

Η ενεργητική δωροδοκία μπορεί να τελεστεί από οποιονδήποτε, στρέφεται όμως υποχρεωτικά κατά υπαλλήλου. Το αδίκημα μπορεί να τελεστεί με δυο τρόπους:

Ο δωρεοδότης μπορεί να προβεί στην τέλεση του εγκλήματος είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τη μεσολάβηση τρίτου. Η υπόσχεση ή η παροχή ωφελημάτων στον υπάλληλο πρέπει να συνδέεται με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του τελευταίου, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Τα δε ωφελήματα μπορούν να προορίζονται είτε για τον ίδιο τον υπάλληλο είτε για κάποιον τρίτο.

Για να τελεστεί το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας,  πρέπει ο υπαίτιος να γνωρίζει και να θέλει να υποσχεθεί ή να παράσχει ωφελήματα σε υπάλληλο είτε για τον ίδιο είτε για κάποιον τρίτο και σχετικά με μελλοντική ή ήδη τελειωμένη πράξη του, η οποία ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.

Ποινική κύρωση

Η ενεργητική δωροδοκία προβλέπεται στο άρθρο 236 ΠΚ και τιμωρείται:

 

Η παρεπόμενη ποινή της δήμευσης

Στην προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς, ο έλληνας νομοθέτης τροποποίησε πρόσφατα με το Ν 3849/2010 το άρθρο 238 ΠΚ που προέβλεπε τη δήμευση αποκλειστικά και μόνο των δώρων  (ή της αξίας τους) που δίδονταν στον υπάλληλο, διευρύνοντας σημαντικά τον κατάλογο των υποκείμενων σε δήμευση πραγμάτων.  Ειδικότερα, το δικαστήριο, που καταδικάζει τον υπαίτιο δωροδοκίας υπαλλήλου, διατάσσει υποχρεωτικά τη δήμευση:

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Η ποινικοποίηση της ενεργητικής δωροδοκίας στοχεύει στην προστασίας της διαφύλαξης του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία τους.