Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Απιστία

Περιγραφή του εγκλήματος

Η αξιόποινη πράξη της απιστίας τελείται όταν συντρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Λόγω της ευρείας διατύπωσης του νόμου, η θεωρία και η νομολογία έχει περιορίσει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 390 ΠΚ, απαιτώντας κάποια πρόσθετα στοιχεία για την τέλεση της απιστίας, δηλαδή:

Η παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης πρέπει να οδηγεί αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) στη ζημία της ξένης περιουσίας.

Ο υπαίτιος της απιστίας πρέπει να προβλέπει ως αναγκαία συνέπεια της παραπάνω συμπεριφοράς του την πρόκληση ζημίας στην ξένη περιουσία και να αποδέχεται το εγκληματικό αυτό αποτέλεσμα.

Ποινική κύρωση

Η απιστία ρυθμίζεται στο άρθρο  390 ΠΚ και τιμωρείται:

Ικανοποίηση του παθόντος

Με το Ν 3904/2010 προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 406 Α, το οποίο παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της απιστίας, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντα. Ειδικότερα προβλέπεται:

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Με την ποινικοποίηση της απιστίας επιδιώκεται η προστασία της περιουσίας ως σύνολο.