Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Απάτη

Περιγραφή του εγκλήματος

Στην απάτη ο δράστης προξενεί βλάβη ξένης περιουσίας πείθοντας κάποιον να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η εξαπάτηση του άλλου μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:

Οι παραπάνω πράξεις εξαπάτησης θα πρέπει να οδηγούν αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) στη δημιουργία ή στη διατήρηση ήδη υπάρχουσας πλάνης  στο πρόσωπο του ζημιωθέντα.

Περαιτέρω, η πλάνη θα πρέπει να οδηγεί αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) σε περιουσιακή διάθεση, δηλαδή να οδηγεί τον εξαπατημένο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, εξαιτίας της οποίας επέρχεται μεταβολή της περιουσίας του.

Επιπλέον, η διάθεση της περιουσίας του εξαπατηθέντος πρέπει να οδηγεί αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) στην περιουσιακή βλάβη και να είναι αντίστοιχη αυτής, να αποτελεί δηλαδή την ανάστροφη όψη της επελθούσας βλάβης, την οποία μπορεί να υφίσταται είτε ο ίδιος ο εξαπατηθείς είτε κάποιος τρίτος.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του εγκλήματος πρέπει να καλύπτονται από το δόλο του δράστη, ειδικά δε ως προς την πράξη εξαπάτησης που τελείται με τον πρώτο τρόπο (παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών), δεν αρκεί η απλή γνώση του δράστη ότι με αυτήν την παράσταση βλάπτεται η ξένη περιουσία, αλλά θα πρέπει αυτός να προβλέπει την επέλευση της βλάβης ως αναγκαία συνέπεια της συμπεριφοράς του και να αποδέχεται το εγκληματικό αυτό αποτέλεσμα.

Ο δράστης πρέπει να προβαίνει σε όλες τις παραπάνω πράξεις έχοντας σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να επέλθει. Αν λείπει αυτό το στοιχείο (ο σκοπός παράνομου οφέλους), τότε δεν τελείται το αδίκημα της απάτης αλλά αυτό της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρο 389 ΠΚ).

Ποινική κύρωση

Η απάτη ρυθμίζεται στο άρθρο 386 ΠΚ και τιμωρείται:

Σημειωτέον ότι αν το αντικείμενο της απάτης είναι ευτελούς αξίας, η πράξη τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 387 σε συνδυασμό με το άρθρο 377 ΠΚ:

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Με την ποινικοποίηση της απάτης επιδιώκεται η προστασία της περιουσίας σαν σύνολο.

Ποινική δίωξη

Η ποινική δίωξη της απάτης κινείται αυτεπάγγελτα, εκτός αν πρόκειται για απάτη ευτελούς αξίας οπότε για να κινηθεί η ποινική δίωξη θα πρέπει να υποβληθεί έγκληση εντός 3 μηνών από τότε που ο δικαιούχος έλαβε γνώση για την πράξη και για το πρόσωπο του υπαιτίου ή ενός εκ των συμμετόχων.

Ικανοποίηση του παθόντος

Με το Ν 3904/2010 προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 406 Α, το οποίο παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της απάτης, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντα. Ειδικότερα προβλέπεται: