Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)

Ως «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» νοείται η εισροή παρανόμως κτηθέντος χρήματος (και εν γένει περιουσιακών στοιχείων) στο υγιές φορολογικό και οικονομικό σύστημα. Τα χρήματα που έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο είναι συνήθως το αποτέλεσμα παράνομων δραστηριοτήτων, όπως λ.χ. της εμπορίας ναρκωτικών, όπλων ή ανθρώπων, δεν αποκλείεται όμως να υπηρετούν και σκοπούς χρηματοδότησης τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων.

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γίνεται δεκτό ότι υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πλαίσιο ποινής:

Σημειωτέον ότι σε βάρος του κατηγορουμένου μπορεί να διαταχθεί ήδη από τα πρώτα στάδια της ποινικής διαδικασίας η δέσμευση των λογαριασμών, το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου (ακόμη και κοινών) καθώς και η εκποίηση ακινήτων.