Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Due diligence (έλεγχος της εταιρίας)

Το due diligence κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης. Για την αποτίμηση της επιχείρησης και για την μείωση του γνωστού αλλά και του κρυφού ρίσκου σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή, θα πρέπει να συλλεχθούν οι πληροφορίες οι σχετικές με την επιχείρηση, καθώς και οι ευκαιρίες και τα ρίσκα της σκοπούμενης εξαγοράς. Στο εγγράφως καταρτιζόμενο due diligence report καταγράφονται (και για αποδεικτικούς λόγους!) όλες οι πληροφορίες, στοιχεία και ιδιαιτερότητες. Το due diligence θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εξής πληροφορίες: