Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η εξαγορά μιας ήδη υφισταμένης επιχείρησης μπορεί να προσφέρει διάφορα οφέλη σε σύγκριση με την δημιουργία μιας νέας. Η εξαγορά επιχείρησης συνοδεύεται ωστόσο από μια περίπλοκη διαδικασία και από μια ποικιλία ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν, ώστε να πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ των διαφόρων φάσεων της προετοιμασίας, της συναλλαγής και της ενσωμάτωσης της νέας επιχείρησης. Καταρχήν θα πρέπει να συνταχθεί ένα project plan για τα διάφορα βήματα σε στενή συνεννόηση μ’ έναν δικηγόρο.

Η διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης ακολουθεί συνήθως τα ακόλουθα στάδια: