Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες και τήρηση λογιστικών βιβλίων

Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών προς επιχειρήσεις του εξωτερικού προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την εξειδικευμένη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Για τον λόγο αυτό εντάξαμε στην δικηγορική μας εταιρία μια εταιρία παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών και τήρησης λογιστικών βιβλίων, η οποία ειδικεύεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του γερμανόφωνου χώρου.

Το φοροτεχνικό μας τμήμα ειδικεύεται στην διασυνοριακή παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και στη τήρηση βιβλίων, καθώς και σε άμεσες, αποτελεσματικές και δεσμευτικές λύσεις περίπλοκων ερωτημάτων ευρωπαϊκών εταιριών. Ως μια ιδιαίτερη πρόκληση θεωρείται αφενός η προσαρμογή του ήδη δοκιμασμένου επιχειρηματικού σχεδίου στις ιδιαιτερότητες της χώρας, και η επί τόπου επαγγελματική εφαρμογή του σε συνεργασία με ειδικευμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως φοροτεχνικοί, δικηγόροι, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές κλπ.. Αφετέρου πρέπει να διασφαλίζεται στον επιχειρησιακό τομέα μια ομαλή εκτέλεση των φοροτεχνικών και λογιστικών υποθέσεων σε συμφωνία με την μητρική εταιρία. Αυτό προϋποθέτει πέρα από τις γλωσσικές προϋποθέσεις ειδικά και την βασική κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας και των προσδοκιών των γερμανικών εταιριών, την γνώση της γερμανικής χρηματοοικονομικής λογιστικής, καθώς και μια αποτελεσματική, άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία.

Οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές μας ομιλούν την γερμανική καθώς και την αγγλική γλώσσα. Διακρίνονται για την μακροχρόνια συνεργασία με γερμανόφωνες επιχειρήσεις και την εμπειρία τους σε
φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα, τόσο στον τομέα του εθνικού όσο και του διεθνές φοροτεχνικού δίκαιου.

Κεντρικό βάρος των υπηρεσιών αποτελούν οι τομείς:

1) Τήρηση λογιστικών βιβλίων

2) Φοροτεχνικές συμβουλές

ECOVIS International – Συνεργάτης για λογιστικά, τήρηση βιβλίων και διεθνείς φοροτεχνικές υποθέσεις σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α.

Η Κοσμίδης και Συνεργάτες είναι μία ελληνογερμανική, διεθνώς δραστηριοποιούμενη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλέον διαθέτει και εξειδικευμένο φοροτεχνικό & λογιστικό της τμήμα, την “Ecovis Hellas MEPE”, μοναδικό μέλος για την Ελλάδα της μητρικής εταιρείας ECOVIS AG με έδρα το Βερολίνο στη Γερμανία. Η ECOVIS AG διαθέτει περισσότερα από 120 γραφεία στην ημεδαπή, πάνω από 30 συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α., καθώς και 20.000 εταιρικούς πελάτες στη Γερμανία, απασχολεί δε προσωπικό περίπου 1.500 ατόμων στη Γερμανία και πλέον των 2.700 άτομων διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών της ECOVIS AG ανήλθε το έτος 2008 παγκοσμίως σε 159 εκατομμύρια Ευρώ.