Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Κοινή απιστία – απιστία στην υπηρεσία

Κοινή απιστία τελεί όποιος με γνώση ζημιώνει την περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή τη διαχείριση. Συχνές περιπτώσεις κοινής απιστίας συνιστούν πράξεις διαχείρισης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρίας ή του διαχειριστή μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή του μεσεγγυούχου, από τις οποίες βλάπτεται η περιουσία της επιχείρησης.

Πλαίσιο ποινής:

Απιστία στην υπηρεσία τελεί ο υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιονδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια, τη δημοτική ή την κοινοτική περιουσία, ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη.

Πλαίσιο ποινής: