Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από το έτος 2011 έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα η ίδρυση εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (στο εξής ΥΜΣ). Σκοπός της νομοθεσίας που καθιέρωσε την εν λόγω διαδικασία είναι η απλοποίηση στην ίδρυση οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, μέσω της κατάθεσης και έκδοσης εγγράφων από την ΥΜΣ ως κεντρική αρχή. ΥΜΣ στην περίπτωση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης αποτελεί ο συμβολαιογράφος, καθώς η ΕΠΕ ιδρύεται μόνο με συμβολαιογραφική κατάρτιση του καταστατικού της.

Εφόσον οι ιδρυτές – εταίροι αποτελούν φυσικά πρόσωπα, τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση είναι τα εξής:

Εφόσον οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα ημεδαπής, απαιτούνται:

Εφόσον οι ιδρυτές είναι νομικά πρόσωπα αλλοδαπής, απαιτούνται:

Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση των ιδρυτών με γνήσιο της υπογραφής του. Επίσης απαιτείται κατάθεση μισθωτηρίου ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής, ή υπεύθυνη δήλωση περί της έδρας της εταιρίας.

Η ίδρυση της εταιρίας μπορεί να γίνει σε περίπου 2-5 εργάσιμες ημέρες. Σύσταση εταιρίας είναι δυνατή και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Κατά τη σύσταση της εταιρίας συμπληρώνονται και κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα: