Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Φορολογικά αδικήματα – Φοροδιαφυγή

Τέλεση φοροδιαφυγής ή ενός φορολογικού αδικήματος υπάρχει σε περίπτωση μη καταβολής ή μη πλήρους καταβολής φόρων καθώς και σε περίπτωση μη έγκαιρου καθορισμού αυτών, λόγω της μη εκπλήρωσης από πρόθεση των υποχρεώσεων του φορολογουμένου ή του υπόχρεου σε υποβολή φορολογικής μήνυσης απέναντι στο Δημόσιο.

Πλαίσιο ποινής:

Όταν το φορολογικό αδίκημα τελείται από νομικό πρόσωπο, η ποινική δίωξη ασκείται κατά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρίας, κατά των εχόντων προσωπική ευθύνη εταίρων μιας ομόρρυθμης εταιρίας, κατά του διαχειριστή μιας ετερόρρυθμης εταιρίας ή μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, κατά του διευθυντή, αντιπροσώπου ή πράκτορα αλλοδαπής επιχείρησης κλπ.

Περαιτέρω, συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής συνιστούν: